Наукові праці ас.Дзюбановський О.І.


№п/п

Назва

Харак­тер роботи

Вихідні дані

Обсяг стор.

Співавтори

 1. 1. 

Морфологічні зміни в печінці при змодельованій обтураційній жовтяниці

Друк.

Шпитальна хірургія. – 2007. - №4. – С. 60 – 62.

3

Смачило  І.І.

 1.  

Алгоритм вибору опера­тив­ного втручання у хворих з обтураційною жовтяницею доброякісного генезу

Друк.

Хірургія України. – 2008. – № 4(28) додаток 1. –С. 75-77.

2

 Максимлюк В.І. Смачило  І.І., Доброродній В.Б., Дзюбановський І.Я.,

 Смачило  І.В.

3.       

Хірургічна тактика та вибір строків радикального опе­раційного втручання у хво­рих на обтураційну жовтя­ницю непухлинного генезу

Друк.

Здобутки експери­мен­тальної та клінічної медицини : зб. матеріалів під­сумкової наук.-прак­т. конф.,  4 червня 2009 р. – Терно­піль: ТДМУ Укрмед­кни­га, 2009. – С. 64.

1

Смачило І.І., Дзюбановський І.Я.

 1.  

Особливості лікувальної тактики у хворих на обтураційну жовтяницю доброякісного генезу в умовах поліморбідності.

Друк.

Здобутки експери­мен­тальної та клінічної медицини : зб. матеріалів під­сумкової наук.-прак­т. конф.,  4 червня 2009 р. – Терно­піль: Укрмед­кни­га, 2009. – С. 121-122.

2

Дзюбановський І.Я.

 1.  

Особливості лікувальної тактики у хворих на обту­раційну жовтяницю добро­якісного генезу в умовах поліморбідності

Друк.

Актуальні питання медицини : матеріали наук.-практ. конфе­ренції, присвя­ченій 30-літтю факуль­тету після­дип­лом­ної освіти. –Тернопіль : ТДМУ Укрмедкнига, 2009. –С. 120-121.

1

Дзюбановський І.Я.

 1.  

Этапность хирургического лечения больных с обтурационной желтухой, обусловленной холедохолитиазом

Друк.

Актуальные вопросы хирургии : материалы CIV съезда хирургов республики Беларусь, 11-12 ноября 2010 г. –  Витебск. – С. 270 – 271.

1

І..Я. .Дзюбановський, І.І. Смачило,

М.М. Галей

 1.  

Лікувальна тактика у хворих на обтураційну жовтяницю доброякісного генезу

Друк.

100 років Українському лікарському товариству : ХІІІ конґрес світової федерації українських лікарських товариств, 30 вересня  - 3 жовтня 2010 р. : матеріали з’їзду. – Львів- Київ - Чікаґо, 2010. – С. 480 - 481.

2

-

 1.  

Операційне лікування хворих на обтураційну жовтяницю непухлинного генезу

Друк.

ХХІІ з’їзд хірургів Ук­раїни, 2-5 червня 2010 р. : матеріали з’їзду. – Він­ниця, 2010. – С. 208-209.

2

Л.Я. Ковальчук,

І.І. Смачило,

І.Я. Дзюбановський

 1.  

Визначення оперативної тактики при обтураційній

жовтяниці, обумовленій холедохолітіазом

Друк.

Український Журнал Хірургії. – 2011. – № 4. – С. 110-114.

4

В.І. Максимлюк,

І..Я. Дзюбановський, Н.М. Галей,

І.І. Смачило,

Л.В. Синоверський

 1.  

Прогнозування печінкової недостатності при операційному лікуванні  хворих на обтураційну жовтяницю, обумовлену холедохолітіазом

Друк.

Клінічна хірургія. – 2011. – № 5. – С. 32.

1

І..Я. .Дзюбановський, І.І. Смачило,

М.М. Галей

 1.  

Функціональний стан печінки у хворих при синдромі обтураційної жовтяниці  після декомпресії

Друк.

Клінічна хірургія № 10, 2012, Aктуальні аспекти абдомінальної хірургії

Тези доповідей науково-практичної конференції  15-16 листопада 2012 м Київ

 

1

І. Я. Дзюбановський, Смачило І. І.

 

 1.  

Вибір строків

виконання холецистектомії післяпопередньої транспапіляр-

ної біліарної декомпресії у хворих із холецистохоледохо-

літіазом

Друк.

Шпитальна хірургія. – 2012. - №4. – С. 126 – 129.

4/2

Дзюбановський І. Я., Смачило І. І., ГалейМ. М.

 1.  

Профілактика печінкової недостатності у хворих з синдромом обтураційної жовтяниці

Друк.

Клінічна хірургія. – 2013. – №4. – С. 20 - 22.

2/1

Дзюбановський І. Я.,

Максимлюк В.І.

Смачило І. І.,

 

 1.  

Оптимизация хирургической тактики лечения больных с обтурационной желтухой, обусловленной холедохолитиазом

Друк.

Актуальные проблемы хирургической гепатологии: Материалы XX международного конгресса Ассоциации хирургов- гепатологов стран СНГ (Донецк, 18- 20 сентября 2013 г.) / Донецк: Издатель Заславский А.Ю., 2013. — С. 107 — 108.

2

Л.А. Ковальчук,

И.И. Смачило,

И.Я. Дзюбановский,

Н.М. Галей

 1.  

Мініінвазивні хірургічні втручання в невідкладній хірургії холедохолітіазу, обумовленої обтураційною жовтяницею

Друк.

Харківська хірургічна школа. — 2014 . — № 2 . — С. — .

3

Л.Я. Ковальчук,

І.І. Смачило,

І.Я. Дзюбановський

 1.  

Діагностичний алгоритм у хворих з обтураційною жовтяницею

Друк.

Здобутки експери­мен­тальної та клінічної медицини : зб. матеріалів під­сумкової наук.-прак­т. конф.,  21 травня 2014 р. – Терно­піль: ТДМУ Укрмед­кни­га, 2014. – С. 80.

1

-

 

Comments