Наукові публікації доц. Мисак А.І.


СПИСОК

наукових та навчально-методичних праць

                                                                                                                  МИСАКА Андрія Івановича

 

п/п

Назва роботи

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг (стор.)

Співавтори

 

1. Наукові та навчально-методичні роботи, опубліковані до захисту кандитатської дисертації

1

Профилактика тромбэмболитических осложнений при операциях на мочевом пузыре

друк.

В кн. Новости спортивной и медиц. антропологии. /Ежекварт. науч. сборн. Вып. 2/6, Москва, 1991 - С.46-47.

2

В.И.Кубей, А.С.Лищенко, И.О.Мысак

2

Пункційна цистостомія у хворих з гострою затримкою сечі після гастроентерологічних операцій

друк.

В кн. Актуальные вопросы хирургической гастроэнтерологии /Сбор.науч.трудов молодых ученых. – Т.1 – Харьков, 1994. - С.74.

1

В.В. Твердохліб

3

Віддалені результати резекції ішемічного сегменту шлунку у хворих виразковою хворобою

друк.

В кн. Актуальные вопросы хирургической гастроэнтерологии /Сбор.науч.трудов молодых ученых. – Т.2 – Харьков, 1994. - С.80.

1

В.В.Твердохліб І.І.Лукасевич

4

Шляхи попередження гострих шлунково-кишкових кровотеч після аденомектомії

друк.

В кн. Актуальные вопросы хирургической гастроэнтерологии /Сбор.науч.трудов молодых ученых. – Т.2 – Харьков, 1994. - С.76-77.

2

В.В. Твердохліб

5

Лікування ран після аденомектомії передміхурової залози квазілазером „ІНС-3”

друк.

В кн. Досягнення і перспективи клінічної та експериментальної медицини./Тези наук. конф., Ч.2 – Тернопіль, 1995. - С.239-240.

2

 

6

Місцева антибіотикотерапія при аденомектомії передміхурової залози

друк.

В кн. Досягнення і перспективи клінічної та експериментальної медицини./Тези наук. конф., Ч.2 – Тернопіль, 1995. - С.241.

1

В.І.Кубей

В.В. Твердохліб

7

Лікування кораловидного нефролітіазу

друк.

В кн. Досягнення і перспективи клінічної та експериментальної медицини./Тези наук. конф., Ч.1 – Тернопіль, 1995. - С.224.

1

В.І.Кубей

В.В. Твердохліб

8

Імунологічна реактивність у хворих на аденому передміхурової залози

друк.

Міжнародний науковий журнал „Вісник наукових досліджень”. - №3, -1995. – С.58-60.

3

 

9

Використання магнітолазерного опромінення в комплексі протизапальної терапії у хворих на аденому передміхурової залози

друк.

Міжнародний науковий журнал „Вісник наукових досліджень”. - №6, -1995. – С.3-5.

3

 

10

Використання лазеротерапії в профілактиці гнійно-запальних ускладнень у хворих на аденому передміхурової залози

друк.

Тези семінару зав. кафедрами загальної хірургії медич. вузів України.-Чернівці, 1995. –С.24.

1

Л.Я. Ковальчук

11

Комплексне бактеріологічне дослідження у хворих на аденому передміхурової залози

друк.

Міжнародний науковий журнал „Вісник наукових досліджень”. - №8, -1995. – С.12-15.

3

 

12

Профілактика гнійно-запальних ускладнень після аденомектомії передміхурової залози з використанням магнітолазеротерапії

друк.

В кн. Застосування лазерів в медицині і біології /Тези доп. V Респуб. науково-практичної конф.- Ялта, 1995. – С.103-104.

2

 

13.

Консервативне лікування уретеролітіазу

друк.

В кн. Нові під­ходи до орга­ні­зації і проведення лікування в умовах курорту /Мат. міжнар. наук.-практ. конф.— Трускавець, 1995.- С. 190-192.

3

 

14.

Новi пiдходи в попередженнi гнiйно-запальних захворювань пiсля аденомектомiї передмiхурової залози

друк.

В кн. Актуальнi питання морфологiї /Тези мiжнар. конф., Т.2 — Тернопiль, 1996.- С.436-437.

2

I.О.Мисак

15.

Бактерiальне обсеменiння сечовидiльних шляхiв як фактор ризику виникнення гнiйно-запальних захворювань пiсля аденомектомiї передмiхурової залози

друк.

Тези науково-практ. конф. присвяченої 5-рiччю Рiвненського дiагностичного центру. — Рiвне, 1996. – С.43.

1

 

16.

Превентивна магнiто-лазерна терапiя як iмуностимулюючий засiб у хворих на аденому передмiхурової залози

друк.

Тези науково-практ. конф. присвяченої 5-рiччю Рiвненського дiагностичного центру. — Рiвне, 1996. – С.44.

1

 

17.

Магнiтолазеротерапiя в попередженнi гнiйно-запальних захворювань пiсля аденоектомiї передмiхурової залози

друк.

В кн. Досягнення лазерної терапiї /Наук.практ. конф. молодих вчених. — Тернопiль, 1996. - С.24.

1

 

ІІ. Наукові та навчально-методичні роботи, опубліковані після захисту кандидатської дисертації

18.

Iнтраоперацiйна профiлактика ускладнень при хiрургiчному лiкуваннi аденоми передмiхурової залози

друк.

В кн. Соврем. подходы к лечению доброкачественной гиперплазии предстательной железы /Мiжрег. наук. конф. — Днiпропетровськ, 1997. - С. 117.

1

В.І.Кубей

В.В.Твердохлiб

19.

The influence of magnetolaser therapy on the course of the immediate postoperative period in patients who developed Bening Prostatic Hyperplasia

друк.

В кн. Применение лазеров в биологии и медицине /II Мiжнар. конф. «Лазермед-97». — Київ, 1997. – С.204.

1

 

20.

Магнiтолазеротерапiя як сучасний метод профiлактики ускладнень пiсля аденомектомiї передмiхурової залози

друк.

В кн. Соврем. проблемы урологии /Матер. науч. трудов V Междунар. конгресса урологов, Харьков, 1997. - С.231-233.

3

 

21.

Особливостi iмунних порушень у хворих аденому передмiхурової залози

друк.

В кн. Здобутки клiнiчної та експериментальної медицини /Пiдсумк. Наук. конф. — Ч.2. — Тернопiль, 1997. - С.344-346.

3

В.І.Кубей

В.В.Твердохлiб

22.

Стан iмунної системи у хворих пiсля аденомектомiї передмiхурової залози пiд впливом магнiтолазеротерапiї

друк.

В зб. I Мiжнар. мед. конгресу студентiв i молодих вчених. — Тернопiль, 1997. - С.196.

1

В.Т.Глинський

23.

Характеристика мiкрофлори сечовидiльних шляхiв у хворих на аденому передмiхурової залози

друк.

Журнал «Вiсник наукових дослiджень» №3, 1997. – С.14-17.

4

 

24.

Атлас хірургічних операцій та маніпуляцій

друк.

Рівне – «Вертекс», 1997,

428 с.

428/21

Л.Я.Ковальчук

В.М.Поліщук

О.І.Цимбалюк та інші, всього 9 осіб

25.

Оцiнка iмуномодулюючої дiї магнiтолазера при лiкуваннi хворих на аденому передмiхурової залози

друк.

В кн. Соврем. проблемы урологии /Матер. науч. трудов VI Междунар. конгресса урологов, Харьков, 1998. - С.263-265.

3

 

26.

Ефективнiсть селенового препарату, есберiтоксу та полiсорбу при експериментальнiй печiнково-нирковiй недостатностi

друк.

В зб. II Мiжнар. мед. конгресу студентiв i молодих вчених /Тези доповiдей. — Тернопiль, 1998. - С.78.

1

Т.Корильчук

В.Твердохлiб

О.Шманько

27.

Дiагностика локальної iнфекцiї у хворих на аденому передмiхурової залози

друк.

В зб. II Мiжнар. мед. конгресу студентiв i молодих вчених /Тези доповiдей. — Тернопiль, 1998, С.271.

1

Т.Корильчук

В.Твердохлiб

Л.Шкробот

28.

Оптимiзацiя навчального процесу, методи контролю знань студентiв на кафедрi госпiтальної хiрургiї

друк.

Матеріали науково-практичної конференції. - Львiв, 1998. - С.127.

1

Л.Я.Ковальчук

М.Д.Бех

I.К.Венгер та iнші, всього 8 осіб

29.

Результати лiкування гiдронефрозу

друк.

Укр. наук.-практ. журнал «Шпитальна хiрургiя»; №1, 1998. - С.73-75.

3

В.І.Кубей

В.В.Твердохлiб

30.

Фактори ризику у хворих на аденому передмiхурової залози

друк.

В кн. «Соврем. методы лечения и реабилитации больных мочекаменной болезнью и болезнями простаты» /Междунар. науч.-практ. конф., Трускавец, 1998. - С.45-46.

2

В.І.Кубей

В.В.Твердохлiб

31.

Методологічні аспекти активізації самостійної позааудиторної роботи студентів.

друк.

Матеріали конференції 21 травня 1998 р., частина 2. Актуальні питання оптимізації навчального процесу у медичному ВУЗі. Тернопіль. – «Укрмедкнига», 1998. - С. 17-20.

3

 

 

 

Л.Я.Ковальчук

М.Д.Бех

А.Д.Беденюк

 та інші, всього 10 осіб

32.

Роль олімпіади в активізації роботи студентів.

друк.

Проблеми підготовки медичних і фармацевтичних кадрів України. Матеріали доповідей науково-методичної конференції. Полтава, 24-27 вересня 1998 р.— Київ-Полтава, 1998. - С. 197-198.

1

Л.Я.Ковальчук

М.Д.Бех

В.І. Максимлюк

та інші, всього 10 осіб

33.

Профiлактика пiсляоперацiйних ускладнень у хворих з доброякiсною гiперплазiєю простати

друк.

В зб. III Мiжнар. мед. конгресу студентiв i молодих вчених /Тези доповiдей. — Тернопiль, 1999. - С.159.

1

Т.Корильчук

В.Твердохлiб

Л.Шкробот

34.

Вплив фуросемiду на гепато- i нефротоксичнiсть тетрахлорметану

друк.

В кн. Здобутки клiнiчної та експериментальної медицини /Пiдсумк. Наук. конф. — Випуск IV, Укрмедкнига, 1999. - С.404-408.

5

Т.Корильчук

В.Твердохлiб

О.Шманько та iнш.

35.

Досвiд пiдвищення ефективностi позааудиторної роботи студентiв

друк.

«Сучаснi проблеми пiдготовки фахiвцiв у вищих мед. та фармацевтичних закладах освiти I-IV рiвнiв акредитацiї МОЗ України» /Матер. доп. наук. метод. конф., Тернопiль, 1999. – С.39-40.

1

Л.Я.Ковальчук

М.Д.Бех

I.К.Венгер та iнші, всього 12 осіб

36.

Мультимедійний компакт-диск з урології

 

електр.

«Укрмедкнига».Тернопіль, 1999. – 650 Mb

 

 

О.Я.Возіанов

В.І.Кубей

В.В.Твердохлiб

37.

Функціональний стан нирок у хворих гострим і хронічним холециститом та обтураційною жовтяницею.

друк.

Журнал «Вiсник наукових дослiджень» № 2, 2000 р. - С. 58-60.

3

В.І.Кубей

В.В.Твердохлiб

38.

Ксантогранульоматозний пієлонефрит – як патологія, що симулює пухлини нирок.

друк.

Журнал «Шпитальна хірургія», №2, 2000 р. - С.99-101.

 

3

В.І. Кубей

В.В.Твердохлiб

39.

Клінічні результати використання Кардури у лікуванні доброякісної гіперплазії простати

друк.

В кн. Здобутки клiнiчної та експериментальної медицини /Пiдсумк. Наук. конф. — Випуск VІ, Укрмедкнига, 2001. - С.51-52.

 1

В.І. Кубей

В.В.Твердохлiб

40.

Клінічний досвід використання препарату “Дальфаз” після трансуретральної резекції простати.

друк.

В кн. Здобутки клiнiчної та експериментальної медицини /Пiдсумк. Наук. конф. — Випуск VІІ, Укрмедкнига, 7 червня 2002. - С. 143.

1

В.В. Твердохліб

41.

Симультантна хіміопроменева терапія раку передміхурової залози

друк.

Материалы Х Юбилейной науч.практич. конф. Урологов с междунар. участием, Харьков, 23-24 мая, 2002. - С.245-246.

2

Ю.М.Бідованець

Б.Ю. Бідованець

42.

Пошук факторів, які спричиняють ускладнення після аденомектомії передміхурової залози

друк.

Материалы Х Юбилейной науч.практич. конф. Урологов с междунар. участием, Харьков, 23-24 мая, 2002.- С.376-378.

3

В.В. Твердохліб

43.

Трансуретральна резекція з трансуретральною вапоризацією у лікуванні хворих з доброякісною гіперплазією передміхурової залози

друк.

Матеріали ХХ Зїзду хірургів України, Тернопіль, 16-19 вересня 2002. – Т.2.- С. 808-809.

2

В.В. Твердохліб

44.

 

 

 

 

Використання препарату Камірен у лікуванні хворих на хронічний простатит

друк.

«Українські медичні вісті»- тези доповідей VІ зїзду ВУЛТ, Тернопіль, 16-17 травня, 2003р., Т.5-Ч.1. – С. 75

1

В.В. Твердохліб

45.

Вплив тамсулозмну на симптоми нижніх сечових шляхів у хворих з доброякісною гіперплазією простати

друк.

В кн. Здобутки клiнiчної та експериментальної медицини /Пiдсумк. Наук. конф. — Випуск VІІІ, Укрмедкнига, 2003. - С. 56

2

В.В. Твердохліб

 

46.

Резистентність до бронхолітиків у хворих на хронічні обструктивні захворювання легень

друк.

«Українські медичні вісті»- тези доповідей VІ зїзду ВУЛТ, Тернопіль, 16-17 травня, 2003р., Т.5-Ч.1, - С. 79

2

В.О. Олійник

47.

Using of Transurethral Microwave Thermotherapy of patients with Benign Prostatic Hyperplasia

друк.

Матеріали ІІІ Українсько-Польського симпозіуму урологів “Актуальні питання сучасної урології”/ Urology 2003, Vol.12, No.4, Suppl.1, p.97.

1

V.Khorosh, V.Tverdohlib

B.Oniskiv

48.

Magnetolaser therapy in preventing pyo-inflammatory complications after adenomectomy of prostate

 

друк.

Матеріали ІІІ Українсько-Польського симпозіуму урологів “Актуальні питання сучасної урології”/ Urology 2003, Vol.12, No.4, Suppl.1, p.95.

1

 

49.

Using of Kamiren preparation in patients with a chronic prostatitis

друк.

Матеріали ІІІ Українсько-Польського симпозіуму урологів “Актуальні питання сучасної урології”/ Urology 2003, Vol.12, No.4, Suppl.1, p.96.

1

V. Tverdohlib

50.

 

 

 

Дальфаз в лікуванні симптомів нижніх сечових шляхів у хворих на хронічний простатит

 

друк.

Науково-практична конференція«Актуальні питання урології», Чернівці 16-17 жовтня 2003р.- С.21-23.

3

В.В Твердохліб

51

Резистентність до бронхолітиків у хворих на хронічні обструктивні захворювання легень

 

друк.

В кн. Здобутки клiнiчної та експериментальної медицини /Пiдсумк. Наук. конф. —Випуск ІХ, Укрмедкнига, 2004. - С.37-38.

2

О.В.Олійник, В.В.Твердохліб

52.

Нові підходи до лікування хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози.

друк.

„Малоінвазивна хірургія. Нові напрямки та проблеми” /Міжнародна науково-практична конференція з малоінвазивної хірургії, Тернопіль, 14-15 травня, 2004. – С. 32-33

2

В.В.Твердохліб,

Л.В. Шкробот

 

 

 

53.

Особливості передопераційної підготовки хворих з супутніми хронічними обструктивними захворюваннями легень

друк.

В кн. Здобутки клiнiчної та експериментальної медицини /Матеріали XLVII наук.-практ. конф.присвяченій 150-річчю акад. І.Я.Горбачевського — Укрмедкнига, 2004. - С.80-81.

2

Л.Я.Ковальчук

 І.К.Венгер

О.В.Береговий та інші, всього 7 осіб

54.

 

 

 

Вибір оперативного втручання у хворих на доброякісну гіперплазію простати

друк.

Матеріали міжнародної науково-практична конференція з малоінвазивної хірургії, Тернопіль, 18-19 травня, 2005. – С. 52-53

 

2

 

 

В.В. Твердохліб, Л.В.Шкробот

 

 

 

55.

 

 

Complex rehabilitation of the patients after extracorporal shock-wave lithotripsy (eswl)

друк.

4th eULIS Symposium (11th European Symposium on Urolithiasis) June 16-18, 2005, Coburg, Germany. - рp.86-87.

2

A. Hospodarskyy

56.

Супутня патологія у пацієнтів із жовчнокам'яною хворобою

друк.

В кн. Здобутки клiнiчної та експериментальної медицини /Матеріали XLVIIІ пісумкової наук.-практ. конф., Тернопіль — Укрмедкнига, 2005. - С.103-104.

2

Л.Я.Ковальчук

В.Б.Гощинський

І.К.Венгер та інші, всього 12 осіб

57.

 

 

 

Long term evaluation of effectiveness of Transurethral Microwave Thermotherapy (TUMT) of BPH and urodynamics of lower urinary tract.

друк.

SIU Meeting on Prostatic Disease(29 September-1 October, 2005 in Bariloche, Argentina). - p.126-127.

 

 

2

 

58.

Результати лікування хворих на доброякісну гіперплазію простати, які перенесли трансуретральну резекцію простати.

 

 

друк.

В кн. Здобутки клiнiчної та експериментальної медицини. Матеріали XLIX підсумкової науково-практичної конференції, 2 червня 2006 р.- Тернопіль: ТДМУ, 2006. - С.62-63.

2

 

В.В.Твердохліб,

Ю.В. Вітрук

 

 

59.

Оцінка ефективності

трансуретральної мікрохви-

льової гіпертермії у хворих

з доброякісною гіперплазією

простати

друк.

Республіканська наук.-прак. конференція „Актуальні проблеми малоінвазивної хірургії”, Тернопіль, 9-10 листопада 2006. „Шпитальна хірургія” – 2006, - №4. – С. 111-112.

2

В.В.Твердохліб,

В.Я.Хорош

60.

 

 

Результати лікування доброякісної гіперплазії передміхурової залози методом трансуретральної мікрохвильової гіпертермії.

друк.

Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції „Актуальні питання урології”. Чернівці, 26-27 жовтня 2006. - С.53-55.

3

Б.Г. Ониськів, В.В.Твердохліб,

В.Я.Хорош

61.

 

 

 

 

Вітапрост в лікуванні симптомів нижніх сечових шляхів у хворих на хронічний простатит.

 

 

 

 

 

друк.

Матеріали міждисциплінарної наук.-практ. конференції „Епідеміологія, імунопатогенез, діагностика, лікування хламідіозу та TORCH-інфекцій”, 20-21 грудня 2006р., Журнал „Імунологія та алергологія”, №4, 2006. - С.109-110.

2

 

 

 

 

В.Т.Глинський

 

 

 

 

 

62.

 

 

Cardura in the treatment of Lower Urinary Tract Symptoms of the patients with Chronic Prostatitis.

друк.

Матеріали Українсько-Польського симпозіуму урологів, Львів 4-6 травня 2007. - С.124-125

2

 

А.О. Манкіш

 

63.

The assessment of efficency of Transurethral Microwave Thermotherapy for patients with Benign Prostatic Hyperplasia.

друк.

Матеріали Українсько-Польського симпозіуму урологів, Львів 4-6 травня 2007. - С.123-124.

2

В.В.Твердохліб, В.Я.Хорош

64.

The use of suppositories “Vitaprost” in the complex treatment of the patients with chronic prostatitis.

друк.

Матеріали Українсько-Польського симпозіуму урологів, Львів 4-6 травня 2007. - С.145.

1

В.Т. Глинський

65.

 

Вплив Ранопросту на симптоми нижніх сечових шляхів у хворих на хронічний простатит

друк.

Збірник матеріалів наук.-практ. конференції

„Симптоми нижніх сечових шляхів”, Харків 20-21 вересня, 2007. - С.81-82.

2

 

 

 

 

66.

Оцінка віддалених резудьтатів трансуретральної мікрохвильової термотерапії у хворих з доброякісною гіперплазією простати

друк.

Збірник матеріалів наук.-практ. конференції „ Симптоми нижніх сечових шляхів”, Харків 20-21 вересня, 2007 р., С.82-83.

 

2

В.В. Твердохліб

ІІІ. Авторські свідоцтва, дипломи, патенти, ліцензії, інформаційні карти, алгоритми, проекти та позитивне рішення на винахід

67.

Спосіб катетеризації нирки

 

Деклараційний патент на винахід 17.11 2003. Бюл. №11 UA 61738 А

 

В.В. Твердохліб

68

Спосіб постановки імунодіагностичної проби на сироватковий простатоспецифічний антиген

 

Патент на корисну модель № 70520. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 11.06.2012

 

В.Я.Хорош

69

Спосіб лікування одностайним уретроцистостомічним дренажем

 

Патент на корисну модель № 83807. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.09.2013

 

В.В. Твердохліб

С.О. Нестерук

70

Одностайний уретроцистостомічним дренаж

 

Патент на корисну модель № 84222. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 10.10.2013

 

В.В. Твердохліб

С.О. Нестерук

IV. Основні навчально-методичні роботи

71.

Навчання іноземців – шлях до світової спільноти.

друк.

Матеріали конференції по навчанню іноземних студентів. Медична освіта, N 3 - 2002.- С..50-52.

 

3

Л.Я.Ковальчук,

І.К.Венгер,

А.Д.Беденюк та інші, всього 8 осіб

72.

Cучасний підручник. Основна вимога кваліфікованого лікаря.

друк.

Всеукр. наук.-практ. конференція „Проблеми створення підручника нового покоління для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів”, 24-25 листопада, Тернопіль-2006. - С.148-149

2

Л.Я.Ковальчук, І.К.Венгер,

А.Д.Беденюк та інші, всього 9 осіб

73.

Досвiд застосування ресурсiв Web-порталу в процесi пiдготовки iноземних студентiв на кафедрах хiрургiчного профiлю

друк

Журнал „Медична освiта” №1, 2008. — С.5-6

 

2

Л.Я.Ковальчук,

А.Я.Господарський, А.Р.Вайда

74

Роль інтеграції в європейську вищу освіту у навчанні, вдосконаленні та  формуванні студента-лікаря .

друк

Журнал «Медична освіта», №3, 2010. - С.22- 24

3

Ковальчук Л.Я., Максимлюк В.І., Венгер І.К., Беденюк А.Д. та інш

 

 

 

75

 

Використання трансуретральної мікрохвильової термотерапії у хворих з гострою затримкою сечі

 

 

 

друк

 

 

Журнал «Шпитальна хірургія», №2, 2009 р. - С.75-77

 

 

 

 

 

3

 

В.В.Твердохліб, В.Я.Хорош, А.І. Манкіш, Т.Б. Корильчук

 

 

 

76

Неінвазивні шляхи профілактики післяопераційних ускладнень у хворих на доброякісну гіперплазію простати

друк

 

Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції „Актуальні питання урології”. Чернівці, 23-24 жовтня 2008. - С. .

 

2

В.В.Твердохліб, В.Я.Хорош,

 Т.Б. Корильчук

 

 

 

77

Long-term results of BPH treatment using high energy Transurethral Microwave Thermotherapy

 

друк

 

30th Congress of the SIU

November 1-5, 2009, Shanghai, China

 

 

78

Трансуретральная микроволновая термотерапия  как метод выбора у больных с доброкачественной гиперплазией простаты и большим операционным риском

друк

Журнал  "Андрология и генитальная хирургия" № 2, 2010, С. 110-111 //Материалы международного Конгресса по андрологии / 5-й Конгресс ПААР (Сусс,  Тунис), 16-23 мая 2010

2

Хорош В.Я.

 

79

Вплив трансуретральної мікрохвильової термотерапії на  симптоми нижніх сечових шляхів

друк

В кн. Здобутки клiнiчної та експериментальної медицини. Матеріали XLIX підсумкової науково-практичної конференції, 2 червня 2010  р.- Тернопіль: ТДМУ, 2010 . - С.

3

В.В.Твердохліб, В.Я.Хорош,

 Т.Б. Корильчук

 

 

80

Неінвазивні шляхи лікування симптомів нижніх сечових шляхів у хворих з доброякісною гіперплазією простати

друк

Журнал «Здобутки клінічної і експериментальної медицини» 2010, №1, с.160-162

4

В.В.Твердохліб, В.Я.Хорош,

 Т.Б. Корильчук

 

 

81

Health resort rehabilitation of patients with urolithic disease after extracorporeal shock-wave lithotripsy (ESWL)

друк

Polish and Ukrainian Urologists Scientific Conference, Kudowa Zdroj 10-12.09.2010., p 39-41

3

O.Onyskiv, A.Mankish

 

 

82

Роль інтеграції в європейську вищу освіту у навчанні, вдосконаленні та формуванні студента-лікаря

друк

Матеріали Всеукр. Навчально-наукової конф. з міжнародною участю.- Тернопіль, ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського, 20-21 травня, 2010 р.- С.57- 58.

2

Ковальчук Л.Я., Максимлюк В.І., Венгер І.К., Беденюк А.Д. та інш.

83

Особливості перебігу та лікування геморою у хворих доброякісною гіперплазією передміхурової залози методом трансуретральної мікрохвильової термотерапії простати

друк

В кн. Здобутки клiнiчної та експериментальної медицини. Матеріали XLIX підсумкової науково-практичної конференції, 2 червня 2010  р.- Тернопіль: ТДМУ, 2010 . - С.83-84

2

 

 

 

 

 

 

 

В.В.Твердохліб, В.Я.Хорош,

О.М. Гусак, А.Я. Господарський

84

Наш опыт комплексного лечения хронического простатита

 

друк

Журнал  "Андрология и генитальная хирургия" № 2 , 2011, С. 109//Материалы международного Конгресса по андрологии / 6-й Конгресс ПААР (Гавана,  Куба), 3-14 апреля 2011

1

Глинский В.Т

85

Комплексна реабілітація хворих з сечокамяною хворобою після екстракорпоральної ударно хвильової літотрипсії

друк

Журнал «Андрологія та сексуальна медицина» №1,2, 2011р.,С. 22-23 //Матеріали Всеук.науково-практ.конф. з міжнар. участю, 26-27 травня 2011, м.Київ

2

Твердохліб В.В, Хорош В.Я., Корильчук Т.Б., Ониськів О.О., Глинський В.Т,

86

Поляризована флуоресценсія соку передміхурової залози  як  клініко-діагностичний тест в урологічній практиці

 

друк

Журнал «Андрологія та сексуальна медицина» №1,2, 2011р.,С. 56 //Матеріали Всеук.науково-практ.конф. з міжнар. участю, 26-27 травня 2011, м.Київ

1

Хорош В.Я.,

87

Модель хронического простатита  с доброкачественной гипертрофией предстательной железы

 

друк

Сборник научных трудов  «Актуальные проблемы науки и практики медицины» Ташкенского института усовершенствования врачей, октябрь 2011

2

Хорош В.Я.,

88

Comparison of method of polarized fluorescence and morphological   studying for testing of  experimental  benign prostatic hypertrophy with chronic prostatitis.

 

друк

9-й конгресс секции Андрологической урологии (ESAU) Европейской ассоциации урологов (EAU),  Санкт-Петербурге 10-12 ноября 2011 г., с.19-20

2

Volodymyr Khorosh

89

Реабілітація хворих з сечокамяною хворобою після екстракорпоральної ударнохвильової літотрипсії в умовах курорту Гусятин

друк

 

Журнал «Вiсник соцiальної гiгiєни та органiзацiї здоров'я», 2011.- №4, С.32-35

4

Ковальчук О.Л., Твердохліб В.В., Корильчук Т.Б, Нестерук С.О

90

Кільсна морфологічна оцінка вікових особливостей ремоделювання артерій сечового міхура

друк

Журнал «Вiсник наукових дослiджень», 2011, №4, С. 26-28

3

Ковальчук О.Л., Гнатюк М.С., Нестерук С.О., Твердохліб В.В.,

91

Відтворення цитотоксичного ураження передміхурової залози в експерименті

друк

Журнал «Вiсник наукових дослiджень», 2011, №4, С. 31-34

4

Ковальчук О.Л.,

Хорош В.Я.

92

Эксперементальная модель хронического простатита и доброкачественной гиперплазии предстательной железы

друк

Международный Конгресс по андрологии – VII Конгресс ПААР , Сочи 23-26 мая 2012 г.

 

Хорош В.Я.

93

Лікувальна ефективність апарату «Простам» при хронічному простатиті з доброякісною гіперплазією передміхурової залози в експерименті.

друк

Журнал «Вісник Морфології», №1 (т.18), 2012, С.107-110

 

Хорош В.Я.

94

 Нові шляхи моделювання   хронічного простатиту з доброякісною гіперплазією простати

 

друк

Збірник праць науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної урології, сексопатології, андрології» С.144, 19-20 жовтня 2012 року, Яремче.

1

Хорош В.Я.

95

Нова антиадгезивна терапія в лікуванні інфекцій сечовидільних шляхів

 

друк

Збірник праць «Актуальні питання сучасної урології, сексопатології та андрології» С.147-148, 19-20 жовтня 2012 року, Яремче.

2

 

96

Морфологічні зміни структурних компонентів простати при експериментально змодельованому хронічному простатиті з доброякісною гіперплазією простати

друк

Журнал «Шпитальна хірургія», №1, 2013 р. - С.52-55

 

4

Ковальчук О.Л.,

Хорош В.Я.

97

Экспериментальное цитотоксическое поражение предстательной железы в моделировании хронического простатита

 

друк

Журнал «Эксперементальная и клиническая урология», №2, 2013, С. 35-37

3

Хорош В.Я.

98

Наш опыт малоинвазивного лечения гнойно-деструктивных заболеваний почек и паранефрального пространства

друк

Сборник трудов II съезда урологов Республики Беларусь , Минск, 21-22.06.2013

1

Цепинь А.В.

99

Коррекция структурно-функциональных изменений в смоделированном хроническом простатите с доброкачественной гиперплазией простаты

 

друк

Сборник тезисов XIII Конгресса Российского общества урологов, Москва, 6-8 ноября 2013 года.

2

Хорош В.Я.

100

Відтворення хронічного простатиту в експерименті

друк

Журнал «Урологія» Том 17, №2, 2013 (65).,С 92. //Матеріали Всеук.науково-практ.конф. з міжнар. участю, 19-20 вересня 2013, м.Київ

1

Хорош В.Я.

101

POLARIZED FLUORESCENCE OF PROSTATIC FLUID AS A CLINICAL DIAGNOSTIC TEST IN THE PRACTICE OF UROLOGY

 

друк

EAU 9th South Eastern European Meeting (SEEM), 1-3 November 2013.-Thessaloniki, Greece. Eur Urol Suppl Volume 11 Issue 4 October 2013 (12; e1209)

1

 

102

Our experience of complex treatment of Lower Urinary Tract Symptoms of the patients with Chronic  Prostatitis

друк

EAU 9th South Eastern European Meeting (SEEM), 1-3 November 2013.-Thessaloniki, Greece. Eur. Urol Suppl Volume 11 Issue 4 October 2013 (12; e1146)

1

 

103

Зміни секрету передміхурової залози і лейкоцитів переферійної крові при експериментальному хронічному простатиті і доброякісній гіперплазії передміхурової залози

 

друк

Журнал «Шпитальна хірургія», №3, 2013 р. - С.46-51

 

6

Хорош В.Я.

Кліщ І.М.

104

Досвід малоінвазивного лікування гнійно-деструктивних захворювань нирок та паранефральної клітковини

друк

Журнал «Шпитальна хірургія», №1, 2014 р. - С.107-108

 

2

Цепінь А.В., Твердохліб В.В.

Авторські свідоцтва, дипломи, патенти, ліцензії, інформаційні карти, алгоритми, проекти та позитивне рішення на винахід

105

Спосіб моделювання гострої затримки сечі

 

Патент на корисну модель № 90075. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 12.05.2014

 

Ковальчук О.Л.,

Гнатюк М.С.,

Нестерук С.О.,

106

Спосіб забору та фіксації тканини сечового міхура піддослідної тварини

 

Патент на корисну модель № 90177. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 12.05.2014

 

Гнатюк М.С.,

Нестерук С.О.,

Твердохліб В.В

107

Малоінвазивне лікування гострої затримки сечі у хворих із доброякісною гіперплазією простати і тяжкою супутньою патологією

друк

Журнал «Вiсник наукових дослiджень», 2014, №2, С. 16-17

2

Ковальчук О.Л.,

Твердохліб В.В.,

Нестерук С.О.,

109

Фахова підготовка студентів з курсу урології в умовах кредитно-модульної системи

друк

Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих меличних навчальних закладах України», 15-16 травня, 2014 р., Ч.2, С.146-147

2

Ковальчук О.Л.,

Твердохліб В.В.,

Нестерук С.О.,

110

Пошук нових методів корекції структурно-функціональних змін в змодельованому хронічному простатиті з доброякісною гіперплазією простати

 

Матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної урології, онкоурології, сексопатології та андрології», м. Яремче, 16-17 жовтня 2014 р, с.187-189.

3

Хорош В.Я.

111

Неінвазивні шляхи лікування гострої затримки сечі у хворих з доброякісною гіперплазією простати

 

Матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної урології, онкоурології, сексопатології та андрології», м. Яремче, 16-17 жовтня 2014 р, с.72-74.

3

В. Я. Хорош,

 В. В. Твердохліб,

І. Я. Микитин

112

Вікові особливості структурної перебудови стінки сечового міхура при гострій затримці сечі

друк

Журнал «Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія» - 2014 №3/1 – с.95-97

3

Гнатюк М.С., Нестерук С.О., Твердохліб В.В.

113

Aplication of transurethral microwave thermotherapy for patient witn acute urinary retention and severe combined comorbity from bening prostatic hyperplasia

 

друк

International Journal of Medicine and Medical Research, Том 1, № 1 (2015): Issue No 1 P.27-29

 

Lamptey William

114

Організація якісної фахової підготовки студентів з курсу урології на сучасному етапі розвитку медичної науки в Україні

друк

Матеріали XIII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання якості медичної освіти» (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) 12–13 травня 2016 року,    м. Тернопіль, с. 126-128

4

А.Д.Беденюк, В.В.Твердохліб, С.О.Нестерук

115

Досвід застосування сучасних методів лікування сечокамяної хвороби

друк

Журнал «Шпитальна хірургія», №4, 2016 р. - С. 66-67

 

2

А.Д.Беденюк, В.В.Твердохліб, С.О.Нестерук

116

Сучасні інновації в процесі викладання дисципліни «Хірургія»

 

Матеріали XIII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання якості медичної освіти» (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) 12–13 травня 2016 року,    м. Тернопіль, с. 125-126

 

А.Д.Беденюк, В.В.Твердохліб, С.О.Нестерук

117

Особливості вікової перебудови стінки сечового міхура при гострій затримці сечі

друк

Журнал «Здобутки клінічної і експериментальної медицини» , Матеріали підсумкової LIX науково-практичної  конференції, 2016, С. 15-16

2

А.Д.Беденюк, В.В.Твердохліб, С.О.Нестерук

118

Застосування малоінвазивних методів лікування сечокам’яної хвороби.

друк

Журнал «Здобутки клінічної і експериментальної медицини» , Матеріали підсумкової LIX науково-практичної  конференції, 2016, С. 14-15

2

А.Д.Беденюк, В.В.Твердохліб, С.О.Нестерук

119

Сторонні тіла, як «альтернатива» в лікуванні еректильної дисфункції

друк

Матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної урології, онкоурології, сексопатології та андрології», м. Яремче, 12-13 жовтня 2016 р, с.185-186

2

В.В.Твердохліб, С.О.Нестерук, Хорош В.Я.,

Корильчук Т.Б.

120

Пошук нових шляхів до діагностики і лікування чоловічого безпліддя

друк

Матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної урології, онкоурології, сексопатології та андрології», м. Яремче, 12-13 жовтня 2016 р, с.197-198

2

Яцунський Т.П., Хміль А.С.

121

Клінічна анатомія сечостатевих органів

друк

Навчальний посібник:/За ред. В.І.Горового – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. – 640 с., іл.

640

Мисак А.І (співавт.)

122

Searching  for the new methods of  correcting

structural and  functional changes in nodeled

chronic prostatitis with benign prostatic hyperplasia

друк

Журнал «Урологія», Том 21, №217 (81), с.103

VII міжнародна науково-практична конференція «Досягнення та перспективи в онкоурології, пластичній та реконструктивній хірургії сечовивідних шляхів», 27-29 квітня 2017 р., Київ

 

 

 

 

 

 

2017

2

Khorosh V.,  Tverdokhlib V., Nesteruc S.,

123

Submicroscopic changes in Bladder  walls during acute urinary retention under postresectional pulmonary hypertension

друк

Журнал «Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія», №2/1, 2017, с. 158-160

1-2 червня, 2017, Львів

3

Bedenyuk A., Tverdokhlib .V., Nesteruk S.,

124

Спосіб встановлення нефростоми при відкритих оперативних втручаннях на нирці

 

Патент на корисну модель114718

Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 10.03.2017, Патент опубліковано 10.03.2017, бюл. № 5

 

А.Д.Беденюк, В.В.Твердохліб, С.О.Нестерук

В.Я. Хорош

125

Наш досвід лікування сечокамяної хвороби малоінвазивними методами

друк

Матеріали всеукраїнської конференції «Мінімально інвазивна хірургія органів малого тазу», 18-19 червня 2017, Одеса

 

А.Д.Беденюк, В.В.Твердохліб, С.О.Нестерук

126

Наш досвід лікування стриктур уретри.

друк

Журнал «Здобутки клінічної і експериментальної медицини» , Підсумкова  LX науково-практичної  конференції, 2017, С. 141-142

2

А.Д.Беденюк, В.В.Твердохліб, С.О.Нестерук

 

127

Пристрій для встановлення нефростоми при відкритих оперативних втручаннях на нирці

 

друк

Патент на корисну модель118850

Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 28.08.2017, Патент публіковано 28.08.2017, бюл. № 16

 

А.Д.Беденюк, В.В.Твердохліб, В.Я. Хорош

128

 

 

Submicroscopic changes in Bladder  walls during acute urinary retention under postresectional pulmonary hypertension

 

 

друк

 

 

Журнал «Здоровье мужчины», № 2(61), 2017, С.73-74

 

 

2

 

Bedenyuk A., TverdokhlibV.,

Nesteruk S.

 

 

129

Age regularities of morphological changes of urinary bladder in acute cystitis

 

International Journal Of Scientific Research

Volume 7. Issue 3. March-2018. P. 569-570

IF: 4.758    IC 93,98

 

Bedenyuk A., TverdokhlibV.,

Nesteruk S.

 


Comments