Наукові публікації Шідловський В.О.

СПИСОК

друкованих праць проф..В.О.Шідловського за період з 2005

№ п/п

Назва роботи

Місце публікації

Автор, співавтори

1

Medical Treatment of  Nodular  Colloidal  Goiter  in an Iodine-Deficiency Region/  The Thyroid and Cardiovasculasr Risk

Merck European Thyroid Symposium, Berlin, 2004,June 10 – 13, s. 105

V. Suydlovskiy. 

2

Принципи замісної терапії після операцій на щитоподібній залозі.

В кн.: Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні напрямки розвитку ендокринології». Харків. 2004. С.181.

В.О.Шідловський, І.М.Дейкало.

3

Екскреція йоду у хворих з патологією щитоподібної залози

Буковинський медичний вісник. – 2004. – Т. 8, № 3-4. – С. 236–238.

 В. О. Шідловський, І. М. Дейкало, О. В. Шідловський, Д. В. Осадчук

4

Застосування  тахокомбу з ціллю гемостазу в ендокринній хірургії

Хірургія України, 2005, №1 (13) с.71-73

Шідловський В. О.,І.М.Дейкало, О.В.Шідловський

5

Йодурія у пацієнтів із патологією щитоподібної залози у регіоні йодного дефіциту

Вісник наукових досліджень, 2005,№1, с.44-47

Шідловський В. О.,І.М.Дейкало, О.В.Шідловський, Д.В.Осадчук

6

                Критерії       

   диференційованого підходу

до імунокорегуючої терапії гострого деструктивного панкреатиту

 

Матеріали ХХ1 з’їзду хірургів України, Запоріжжя, 2005, том 1,

 с. 303 - 305

В.О.Шідловський, І.М.Дейкало,  І.В.Чепіль, Завіднюк Ю.В.

 

7

Імунокорекція в комплексному лікуванні хворих на важку гнійно-септичну інфекцію

Шпитальна хірургія -2005г.,N 4, с.36-39

 

 В.О. Шідловський, І.М. Дейкало,

І.В. Чепіль

8

Вузловий колоїдний зоб. Проблеми діагностики і лікування у йододефіцитному регіоні.

 

Газета ”Ваше здоров’я“, №08 (734)

Шідловський В.О.,

9

Вищій медичній школі України – сучасний підручник

Медична освіта, 2006, 2, с.72 – 78.

Л.Я.Ковальчук, В.О.Шідловський, М.П.Скакун, І.О.Ситник, Я.Я.Боднар, Я.І.Федонюк, С.В.Хміль, Д.Я.Богун.

10

Підручник для вищого медичного навчального закладу. Яким йому бути?

Медична освіта, 2006, 4, с.69 – 72.

 

Л.Я.Ковальчук, В.О.Шідловський.

11

Гострий гнійний тиреоїдит та струміт. Діагностика та лікування.

 

Материалы Первого Украин-ско-Российского симпозиума по эндокринной хирургии ”Современные аспекты  хирур-гического лечения эндокринной патологии, Киев , 13-14 октября, 2006 г., с.57-59

В.О. Шідловський, І.М.Дейкало

12

 

Діагностика і хірургічне лікування внутрішніх жовчних нориць

 

Шпитальна хірургія -2006г.,№ 3, с. 61-66

 

Шідловський В.О., Дейкало І.М., Шідловський О.В.

13

Йододефіцитні захворювання: діагностика, лікування, профілактика

Тернопіль: Укрмедкнига, 2006, 82 с.

Шідловський В.О., Дейкало І.М., Шідловський О.В.

14

Хирургическое лечение больных токсическим зобом

Современные аспекты хирургической эндокринологии: Материалы XVI Российского симпозиума по хирургической эндокринологии. – Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2007. – С. 271-273.

А.В.Шидловский,

В.А.Шидловский

   Д.В.Осадчук

15

Гнойные поражения мягких тканей у больных сахарным диабетом как проблема неотложной хирургии

В кн.: Современные аспекты хирургической эндокринологии : материалы XVI Рос. симп. по хирург. эндокринологии, г. Саранск, 18 – 20 сент., 2007 г. Саранск: Изд-во Мордовского ун-та, 2007. – 288с. С 273 – 274.

 

В.А.Шидловский, П.А.Герасимчук, П.В.Кисиль.

16

Хірургічне лікування осіб похилого та старечого віку, хворих на токсичний зоб

Матеріали VII з’їзду ендокринологів України. – Київ: Ендокринологія. – 2007. – Т. 12. – С. 323. – (Додаток).

 

В.О.Шідловський, О.В.Шідловський, І.М.Дейкало, Д.В.Осадчук,        Р.Д. Левчук

17

Морфологічні зміни щитоподібної залози та рівень інтратиреоїдного йоду паранодулярної тканини у хворих на вузловий колоїдний зоб

Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2008. – № 1. – С. 127–129.

В. О. Шідловський,

О. В. Шідловський,

Д. В. Осадчук

18

Пошкодження верхнього гортанного нерва та пору-шення високотональної модуляції голосу в хірургії щитоподібної залози

Шпитальна хірургія, 2008г.,N 4, с. 88-90

В.О. Шідловський,

О.В. Шідловський,

 О.Р. Сельський

19

Тиреоїдна хірургія

Тернопіль, ТДМУ, 2008, 424 с.

За ред. С.Й.Рибакова, В.О.Шідловського,

І.В.Комісаренка, М.П.Павловського

20

Функціональні розлади гортані в хірургії щитоподібної залози

Український журнал хірургії,

 2009, 1, с. 148 - 151.

В.О.Шідловський, О.В.Шідловський, О.Р.Сельський.

 

21

Лазеріндукована інтерсти-ціальна термотерапія солітарних вузлів щитопо-дібної залози. Перший досвід.

Клінічна ендокри-нологія та ендок-ринна хірургія,-2009, 1,83-85.

О.В.Шідловський, О.І.Карел, В.О.Шідловський.

22

Проблемні питання в ліку-ванні хворих із синдромом діабетичної стопи

Вісник наукових досліджень, 2009, №4, с.62 - 64

В.О.Шідловський ,

П.О.Герасимчук,

І.Б.Романів

23

Патент на корисну модель 42295, Україна, МПК А 61 В 17/00 Ампутаційний ніж.

Бюлетень №21, опубліковано 10.11.09, № U200900885, заявлено 06.02.2009

Шідловський В.О., Романів І.Б.

24

Лазеріндукована  інтерстиціальна термотерапія – сучасний малоінвазивний метод лікування вузлового зоба (огляд  літератури)

 

Сучасні медичні технології, 2009, 2, с.82-86

О.В.Шідловський, В.О.Шідловський

 

25

Патент на корисну модель 45332 (UA), МПК G 09 B 23/28. Спосіб визначення концентрації йоду в біосубстраті

№ u 2009 04032 ; заявл. 24.04.2009 ; опубл. 10.11.2009, Бюл. № 21.

Шідловський В.О., Столяр О. Б., Осадчук Д. В., Шідловський О.В., Фальфушинська Г. І.

26

Хірургічне лікування і післяопераційна реабілітація хворих на вузловий колоїдний зоб в умовах йодного дефіциту

Шпитальна хірургія. – 2009. – № 3. – С. 89–93.

Д. В. Осадчук, О. В. Шідловський

27

Морфологічні трансформації щитоподібної залози та інтратиреоїдний йод – визначальні чинники поопераційних рецидивів вузлового колоїдного зоба

Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. – 2009. – Т. 27, № 2 – С. 59–61.

В. О.Шідловський,

О. В.Шідловський,

Д. В. Осадчук,

М. Я. Стасів

28

Спосіб автодермопластичного закриття рани рельєфним клаптем при ССД 

Шпитальна хірургія. – 2009. – № 3. – С. 97–100.

А. В. Павлишин, В. О.Шідловський, В. В. Коптюх

29

Ефективність лазеріндукованої інтерстиціальної термотерапії у лікуванні  вузлового зоба

Український журнал хірургії, 2009, №4, с.137-139

Шідловський В.О., Шідловський О.В.,  Карел О.І.

 

30

    Особливості клінічного перебігу        автоімунного полігландулярного синдрому III типу I комбінації

Міжнародний ендокринологічний журнал, 2009, №2 (20), с. 67 - 70

Шідловський В.О., Василюк Л.В., Шідловський О.В.

 

31

Медико-соціальна адаптація та якість життя хворих на синдром стопи діабетика.

 

Вісник наукових досліджень, 2010, №1, с.13 – 16.

Шідловський В.О., Герасимчук П.О., Романів І.Б.

 

32

Морфологічні зміни тканини щитоподібної залози у хворих на йододефіцитний вузловий колоїдний зоб

Шпитальна хірургія, 2010, 2, с.34-40.

Гнатюк М. С., Шідловський О.В., Осадчук Д.В., Шідловський В.О.

33

Патент України на корисну модель No.51174 . Спосіб ідентифікації
гортанного нерва з інших тканин хірургічної рани при проведенні
хірургічних операцій на щитовидній залозі

Бюл. "Промислова власність" No.13, 2010.

Дивак М.П., Шідловський
В.О., Козак О.Л.

34

Малоінвазивні методики у лікуванні вузлового зоба з кістозною дегенерацією

 

Шпитальна хірургія. - 2010. - N 4. - С. 31-34.

О. В. Шідловський, О. І. Карел, В. О. Шідловський

35

Результати склеро терапії кістозних вузлів щитоподібної залози 70% розчином етанолу

Вісник Вінницького національного медичного університету, 2010, 14 (2), 440 – 443.

Шідловський О.В., Карел О.І.,

Бобко В.М.,

Стасів М.Я., Шідловський В.О.

 

36

Спосіб ідентифікації гортанних нервів при операціях на щитоподібній і прищитоподібних залозах

Львівський медичний часопис, 2010, vol.16, №4, с. 112-115.

 

В.О.Шідловський(1),

М. П. Дивак(2),

О.В Шідловський(1),

О. Л. Козак(2),

Я. Р. Розновський(1

37

Результаты склеротерапии кистозных узлов щитовидной железы с использованием 70% этанола

Вестн Южно ура-льского универси-тета, 2010, сен-тябрь,2010, 2 роботи, Челябинск  

А.В.Шидловский,  О.И.Карел

 

38

Післяопераційний рецидивний  зоб

Тернопіль: ТДМУ, 2010. – 218 с.

Павловський І.М., Шідловський О.В.

 

39

Інтратиреоїдний йод при вузловому колоїдному зобі

 

Ендокринологія, 2010, Т. 15, №2, с. 354 – 355.

В.О.Шідловський, О.В.Шідловський, Д.В.Осадчук.

 

40

Критерії вибору обєму операції при вузловому колоїдному йододефіцитному зобі 

Український журнал хірургії, 2011, №1, 30 - 37

В. О. Шідловський, О. В. Шідловський,         Д. В. Осадчук,        І. М. Павловський

 

41

Профілактика післяопераційних рецидивів вузлового колоїдного зоба після гемітиреоїдектомії

Вісник наукових досліджень, 2010, №4,  с. 95 - 99

О.В. Шідловський, Д.В. Осадчук,

 І.М. Павловський,

В.О. Шідловський

42

 

Склеротерапія етанолом у лікуванні вузлового колоїдного зоба.

 

Вісник Вінниць-кого національного медичного університету, 2010, 14 (2), 440 – 443.

 

О.В.Шідловський,

О.І. Карел, В.М. Бобко, М.Я. Стасів,

В.О. Шідловський

43

Лазеріндукована інтерстиціальна термотерапія в лікуванні солідних вузлів щитоподібної залози.

Донецьк, конференція, вересень, 2011

Шідловський В.О., Шідловський О.В.

Карел О.І.

44

  Автодермопластика ранових дефектів ступні у лікуванні синдрому стопи діабетика

Шпитальна хірургія. – 2011. – № 2. – С. 82–85.

А. В. Павлишин, В. О. Шідловський

45

  Хірургічне лікування ранових дефектів у хворих на синдром стопи діабетика шляхом дермальної автопластики

Шпитальна хірургія. – 2011. – № 3. – С. 78–81.

А. В. Павлишин,    В. О. Шідловський

46

Интраоперационная идентификация голосовых нервов.

 Современные аспекты хирургической эндокринологии (с участием терапевтов-эндокринологов) Материалы II Украинско-Российского симпозиума, 29 сентября -1 октября 2011 года  Харьков, Украина, с.497 – 501. 

В.А.Шидловский, А.В.Шидловский, Я.Р.Розновский, Л.В. Козак

47

Критерии выбора объема операции при йододефицитном узловом коллоидном зобе

Современные аспекты хирургической эндокринологии (с участием терапевтов-эндокринологов) Материалы II Украинско-Российского симпозиума, 29 сентября -1 октября 2011 года  Харьков, Украина, с.489 – 494. 

В.А.Шидловский, М.С.Гнатюк, А.В.Шидловский, Г.И.Фальфушинская, Д.В.Осадчук

 

48

 

Применение  лазериндуцированной интерстициальной термотерапии в лечении больных узловым  токсическим зобом.

 

Современные аспекты хирургической эндокринологии (с участием терапевтов-эндокринологов) Материалы II Украинско-Российского симпозиума, 29 сентября -1 октября 2011 года  Харьков, Украина, с.494 – 497. 

Шидловский А. В.,

Шидловский В. А., Кравцив В.В.,

Карел О. И.,

 Квач С. И.

 

49

Метал –депонувальна та антиоксидантна функція щитоподібної залози людей, хворих на йододефіцитний вузловий колоїдний зоб.

Укр. біохім. журн., 2011, т.83, №6, с.92 - 97

Фальфушинська Г.І., Гнатишина Л.Л., Осадчук Д.В., Шідловський В.О., Столяр О.Б.

50

Хірургія зоба в ендемічному регіоні

   Шпитальна  хірургія, 2012, 2, с. 24 - 29

Дейкало І.М.,

Шідловський О.В.

 

Тонус судин мікроциркуляторного русла у хворих на гострий панкреатит

Клінічна та експериментальна патологія. – 2012. – Том XI, №4 (42). – С. 147-150

А.В.Чорномидз

51

         Динаміка цитокінів у хворих на гострий абдомінальний сепсис на фоні імунокорекції препаратом ронколейкін

Клінічна анатомія та оперативна хірургія, 2012, том 11, №2, с. 58 - 61

Дейкало І.М., Шідловський В.О., Махніцький А.В., Чепіль І.В

52

Віддалені результати пластичного закриття виразок та ранових дефектів клаптем по Тіршу та рельєфним автошматком у хворих на синдром стопи діабетика

Шпитальна хірургія. – 2012. – № 1. – С. 67–70.

 А. В. Павлишин, В. О. Шідловський

53

Профілактика специфічних ускладнень операцій з приводу багато вузлового і післяопераційного рецидивного зоба   з компресійним синдромом

 

Вестник неотложной и восстановительной медицины.-2012.-том 13.-№3.-с.541 - 543

В. О.Шідловський, О. В. Шідловський, І. М. Дейкало, Я. Р. Розновський

 

54

Патомморфологічні зміни в паренхімі щитоподібної залози і вибір об’єму операції при однобічному вузловому колоїдному йододефіцитному зобі

 

Львівський медичний часопис,  2012, vol 18, №2, с. 17 - 23

О.В. Шідловський, Д.В. Осадчук, М.С. Гнатюк, Г.І. Фальфушинська Г.І., Павловський І.М.

55

Лазеріндукована інтерстиціальна термотерапія в лікуванні солідних вузлів щитоподібної залози

Клінічна  хірургія, 2012, №7, с. 12 -15

О.В.Шідловський, О.І. Карел.

56

Варіанти шкірно-пластичних оперативних втручань у хворих на ускладнені форми синдрому діабетичної стопи

Шпитальна  хірургія, 2012, 3, с. 44 – 47.

Герасимчук П.О., Павлишин А.В.

57

Патент України на корисну модель No.66648. Пристрій для ідентифікації
гортанного нерва

 Бюл. "Промислова власність" No.1, 2012.

Шідловський В.О., Дивак М.П., Шідловський О.В.,
Козак О.Л., Розновський Я.Р.

58

 Патент України на винахід No.99228. Пристрій для ідентифікації
гортанного нерва / -  

Бюл. "Промислова власність" No.14,
2012.

Шідловський В.О., Дивак М.П., Шідловський О.В.,
Козак О.Л., Розновський Я.Р.

СА-

ША

Деклараційний патент України на корисну модель 31472, МПК (2006) А61В 17/00.Спосіб автодермопластики  

 

u 2007 13734; заявл. 07.12.2007; опубл.10.04.2008, Бюл. № 7. 

Коптюх В. В., Павлишин А. В., Перепелиця М. П., Шідловський О. В.

 

Особливості постоклюзійної гіперемії у хворих на гострий панкреатит

Таврический медико-биологический вестник. – 2012. – Том 15, №3, частина 2 (59). – С. 396

В.О. Шідловський, А.В. Чорномидз

 

Ступінь ушкодження ДНК лейкоцитів, як новий маркер ендогенної інтоксикації при гострому панкреатиті

Український медичний альманах. 2012. Том 15, № 5 (додаток). – С. 365

В.О. Шідловський, А.В. Чорномидз

 

Особливості амплітудно-частотного спектру коливань кровотоку у хворих на гострий панкреатит

Здобутки клінічної та експериментальної медицини: Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції 17 квітня 2012 року. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2012. – С. 101

В.О. Шідловський, А.В. Чорномидз

СА-ША

Малоинвазивные технологи в лечении узлового зоба

В кн.: 100 избранных лекций по   эндокринологии (второй выпуск),/ под ред  Ю. И. Караченцева , А. В. Казакова,  Н. А. Кравчун, И. М. Ильиной.- Харьков, ”САМ“ 2014.-1000 с.

А.В.Шидловский

59

Ендотеліальна дисфункція при гострому панкреатиті

Сучасні медичні технології, 2012, №4(16), с. 46 – 50

В.О.Шідловський, А.В.Чорномидз

 

Клинико-патогенетическое обоснование приминения водоростворимых форм кверцетина в комплексном лечении больных отечной формой острого панкреатита

Материалы ХIV международной заочной научно-практической конференции. – Новосибирск, 2012. – С. 158-167

/ В.А. Шидловский, А.В. Чорномидз

 

Рівень маркерів ендотеліальної дисфункції у крові хворих на гострий панкреатит

// Медицина ХХІ століття: Матеріали науково-практичної конференції молодих вчених присвяченої 150-річчю заснування Харківського медичного товариства 30 листопада 2011р. – Харків, 2013. – С. 108-109

А.В. Чорномидз, В.О. Шідловський

 

. Особенности диагностики реперфузионного синдрома у больных острым панкреатитом

Хирургия. Восточная Европа. – 2014. – №1(09). – С.38-45

В.А. Шидловский, А.В. Чорномидз, Н.И. Грынькив

 

Спосіб діагностики ендотеліальної дисфункції при гострих запальних захворюваннях

Патент 83104 Україна, МПК А61B 18/20. № u201303014, заявл. 11.03.13, опубл. 27.08.13, Бюл. № 16

В.О. Шідловський, А.В. Чорномидз, І.Б. Чорномидз

 

Спосіб лікування гострого панкреатиту

Патент 84098 Україна, МПК А61Р 1/18, № u201304421, заявл. 8.04.13, опубл. 10.10.13, Бюл. № 19

В.А. Шидловский, А.В. Чорномидз, Н.И. Грынькив

60

Пластическое закрытие ран и трофических язв рельефным аутодермотрансплантатом у больных с синдромом диабетической стопы

 

Вестник Россий-ской Академии медицинских наук, 2013, 1, с. 72 - 74

А.В.Павлышин, В.А.Шидловский, П.А.Герасимчук

61

 

Інтратиреоїдний йод у хворих на однобічний ендемічний вузловий колоїдний  зоб

Ендокринологія, відправлено 20.02.13 року

Шідловський О.В.,

 Осадчук Д.В.,

 Фальфушинська Г.І.

 

62 САША

Профилактика парезов гортани при операциях на щитовидной   железе

Новости хирургии 2013 , 21, № 3, с.37 - 41

Шидловский А.В., Розновский Я.Р..

63

Стандартні і не стандартні ситуації в хірургії щитоподібної залози

Шпитальна хірургія, 2013,3, с. 21 - 24

В.О.Шідловський, О.В.Шідловський, І.М.Дейкало,

Ліпський В. М.

64

Шийні парагангліоми

Вісник наукових досліджень, 2012, 25 грудня

Шідловський В.О., Шідловський О.В.

65САША

Сравнительная оценка результатов операций на щитовидной железе, выполненных традиционным методом и с использованием технологии  Liga Sure

 

Матеріали  III  Українсько-Російського симпозіуму ”Сучасні аспекти хірургічної ендокринології“ (за участю терапевтів - ендокринологів) 12-14 вересня 2013, Запоріжжя, с. 235 -238.

А.В.Шидловский, В.А.Шидловский,

 И.Н.Дейкало, Д.В.Осадчук, О.И.Пелешок

66

Застосування технології   Liga Sure“ у виконанні операцій на щитоподібній залозі.

 

Здобутки клінічної і експериментальної  медицини, червень, 2013, Тернопіль

Дейкало І. М.,

Шідловський В. О.,

Шідловський О. В.,

Осадчук Д. В.,

Пелешок О. І.

67

Laser-induced interstitial thermotherapy in treatment of solid nodules of thyroid.

 

Польща, Через Олійника

Shidlovskyi V. A., Shidlovskyi A. V., Kvach S.I

 

68

Ендокринна хірургія в західній Україні в другій половині ХХ та  на початку    XXI сторічь.

 

ШПИТАЛЬНА ХІРУРГІЯ. 2014. № 1, 109 - 114

 Л.Я.Ковальчук, С. Й. Рибаков, В. О. Шідловський,  

 

69

ІДЕНТИФІКАЦІЯ НЕРВІВ ГОРТАНІ В ТКАНИНАХ ОПЕРАЦІЙНОЇ РАНИ ПРИ ОПЕРАЦІЯХ НА ЩИТОПОДІБНІЙ ЗАЛОЗІ

 

 

Чернівці 2014, СФУЛТ

Шідловський В. О., Дивак М. П., Шідловський О. В., Розновський Я. Р., Цибік О. Т.

70

Рання діагностика тяжкості клінічного перебігу гострого панкреатиту

ШПИТАЛЬНА ХІРУРГІЯ. 2014. № 1, 95-97

Шідловський В. О., Чорномидз А. В., Буката В. В.

71

 

Спосіб вибору обєму операції при вузловому колоїдному йододефіцитному зобі

Патент №100733 від 10.08.2015

Шідловський О.В.,Осадчук Д.В., Павлишин А.В., Шідловський В.О.

72

Автоімунний тиреоїдит. Сучасні погляди на патогенез та лікування (огляд літератури)

Ендокринологія –Т.19,№3. – 2014. – С. 227-235

Шеремет М.І., Шідловський В.О., Сидорчук Л.П

73

Сучасні підходи до хірургічного лікування автоімунного тиреоїдиту

Ендокринологія –Т.19,№4.–С. 365

Шеремет М.І., Шідловський В.О.

74

Analysis of a process of peroxidation, caspase-3 and caspase-8 in patients with autoimmune thyroiditis.

Journal of Education, Health and Sport.2015;5(11):117-125.

Sheremet М. І., Shidlovskyy V. О., Sydorchuk L. P.

75

Complications in the surgical treatment of Hashimoto's thyroiditis

 

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна медицина: актуальні питання», Одеса, 20-21 листопада 2015 р., - С. 107-111

Sheremet М. І.,

Shidlovskyy V. О

76

Інтраопераційна ідентифікація нервів

 гортані серед тканин операційної рани“

.

 

Методичні рекомендації МР № 17/2015

 

проф.. Шідловського В.О., доц.. Шідловського О.В., асп. Розновського Я.Р

77

Лікування вузлового еутиреоїдного і токсичного зоба лазерною інтерстиціальною термотерапією“

 

Методичні рекомендації МР № 18/2015

Шідловський В.О.,

Шідловський О. В., Квач С. І.

 

78

VP.SFas and FasL in etiopathogenesis of autoimmune diseases of the thyroid gland and nodular forms of goiter. 

Journal of Education, Health and Sport2015;5(12):41-49

SheremetМ. І., Shidlovskyy V. О., Girla YV., Tkachuk NP.,Tibirna AG., Dorosh

79

Інтраопераційна ідентифікація нервів

 гортані серед тканин операційної рани“

.

        

Методичні рекомендації МР № 17/2015

проф.. Шідловського В.О., доц.. Шідловського О.В., асп. Розновського Я.Р

80

Лікування вузлового еутиреоїдного і токсичного зоба лазерною інтерстиціальною термотерапією“

 

Методичні рекомендації МР № 18/2015

Шідловський В.О.,

Шідловський О. В., Квач С. І.

 

81

Assessment of proliferation and apoptosis markers in patients with autoimmune thyroiditis.     

Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(1):179-188. eISSN 2391-8306. DOIhttp://dx.doi.org/10.5281/zenodo.45327

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/45327

 

 

Sheremet М. І., Shidlovskyy V. O., Sydorchuk L. P.

82

Вузловий зоб. Лікувальна тактика, вибір методу лікування і об’єму хірургічного втручання.

 

Тези, XXIII з’їзд хірургів України

Шідловський В. О. , Шідловський О. В.

 

 

83

Поєднання склеротерапії та лазерної інтерстиціальної термотерапії у лікуванні вузлового кістозного зоба.

 

Тези, XXIII з’їзд хірургів України

Шідловський О. В.,  С. І. Квач.

84

Маркери апоптозу та проліферації у хворих на АІТ

Тези. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «досягнення медичної науки як чинник стабільності розвитку медичної практики.11-12 березня, м. Дніпропетровськ

Шеремет М.І., Шідловський В.О.,Сидорчук Л.П.

85

Оцінка маркерів проліферації та апоптозу у хворих на автоімунний тиреоїдит

Журнал Медичний форум.-2016 .-7 (07).- с.213 -217

Шеремет М.І., Шідловський В.О., Сидорчук Л.П.

86

Вогнищева патологія щитоподібної залози в післячорнобильський період у тернопільській області

 

 

Інститут ендокринології. Збірник по Чорнобилю 2016 р. Терещенко В.П.

В. О. Шідловський, Л. В. Шкробот, О. В. Шідловський, І. М. Дейкало,

В. М. Привроцький

87

Caspase-3 and Caspase-8 in Patients with Nodular Goiter
and Autoimmune Thyroiditis

Галицький лікарський вісник, 2016, Т. 23, № 3, частина 3. – С. 107-109

М. І. Sheremet,

V. О. Shidlovskyy,

L. P. Sydorchuk,
R. I. Sydorchuk

88

New prognostistic markers of nodular forms of goiter combined with autoimmune thyroiditis

 http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3993 22

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/4368

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/works/813321

 

. Journal of Education, Health and Sport. 2017;7(3):475-482.

Sheremet, М. І.; Sydorchuk, L. P.; Shidlovskyi, V. О.; Bedenyuk, A. D.; Pashkovska, N. V.; Leonova, M. O.;Chorna, O. O.; Stankova, N. I.; Rybak, O. V.

 

89

Research of prognostic markers of proliferation and apoptosis in patients with nodular goiters combined with autoimmune thyroiditis

Archives of the Balkan Medical Union 2016/- vol. 51, no. 4, pp. 488-491

M.I. Sheremet1, L.P. Sydorchuk1, V.O. Shidlovkyi, A.D. Bedenyuk

90

 

СПОСІБ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАТИВНОГО ДОСТУПУ ДО ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ

ПАТЕНТ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ

(19)UA (11)114797 (13)U (51) МПК (2017.01) A61B 17/00  Дата подання заявки: 11.07.2016

Публікація відомостей про видачу патенту: 27.03.2017, Бюл.№ 6

Шеремет Михайло Іванович (UA), Шідловський Віктор Олександрович (UA), Білоокий В'ячеслав Васильович (UA), Ткачук Ніна Петрівна (UA), Гирла Ян Вікторович (UA), Білоокий Олександр В'ячеславович (UA), Баранецький Федір Іванович (UA)

91

 Fine needle biopsy in differential diagnosis of nodular goiter with autoimmune thyroiditis and differentiated thyroid cancers

JOURNAL OF EDUCATION, HEALTH AND SPORT, 2017.- VOL 7.- NO 4, р.701 - 706

M. I. Sheremet, L. P. Sydorchuk, V. O. Shidlovskyi, A. D. Bedenyuk, A. I. Popovych, O. V. Lazaruk

92

Effect of APO-1 / FAS, CTLA-4 and BCL-2 genes polymorphisms on te risk of goiter nodular forms with  autoimmune thyroiditis occurrence among the bukovinian population

 

Archives of the Balkan Medical Union.  2017, vol. 52, no. 2, pp. 144-151.

M.I. Sheremet1, L.P. Sydorchuk, V.O. Shidlovskyi, A.D. Bedenyuk, R.I. Sydorchuk, V.M.  Batig, G.S. Kurochkin, A.V. Levitsky, K.A. Chympoi

93

Серцеві наслідки тиреотоксикозу і їх зміни у хворих після хірургічного лікування токсичного зоба

 

Здобутки клінічної і експериментальної  медицини, квітень, 2017, Тернопіль

Шідловський В.О., Дейкало І.М., Шідловський О.В.,

Кравців В.В., Павлишин А.В

94

Гіперальдостеронізм – поширеність та де його шукати

Вісник наукових досліджень. 2017. № 1, с. 1 – 6.

С. Й. Рибаков, В. О. Шідловський, О. В. Шідловський

95

Гіперальдостеронізм як  його діагностувати                                                                                                                                  

Вісник наукових досліджень. 2017. № 2, с. 1 – 7.

С. Й. Рибаков, В. О. Шідловський, О. В. Шідловський

96

Поліморфізм генів…..

Шпитальна хірургія 2017, №2, с. 13 - 20

Шеремет М.І., Сидорчук Л.П., Шідловський В.О.,Беденюк А.Д. і інші

97

Роль циклової методичної комісії з хірургічних дисциплін в організації навчального процесу …

Медична освіта, 2017, №2, с. 148 - 152

Шульгай А.Г.,  Шідловський В.О., Іващук Л.Ю.

98

Оцінка віддалених результатів хірургіч-ного лікування хворих на  токсичний зоб

 

Конференція Ін-т ендокринології, 2017

О.В.Шідловський, В.В.Кравців,  В.О.Шідловський

 

99

Поєднане використання лазерної інтерстиціальної термотерапії та склеротерапії у лікуванні вузлового зоба

 

Конференція Ін-т ендокринології, 2017

О.В.Шідловський, В.О.Шідловський Квач С.І.

 

100

Асоціації Bcl-2 (RS17759659), CTLA-4 (RS231775), Apo-1 / FAS (RS2234767) гени поліморфізмів з активністю проліферації і апоптозу в щитовидної тканини хворих з вузловими формами зоба в поєднанні з аутоімунний тиреоїдит і аденомою щитовидної залози..

Журнал освіти, охорони здоров'я і спорту. 2017; 7 (8): 4 98-509. eISSN 2391-8306

DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.852564

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/4774

 

Шеремет М. І., Сидорчук Л. П., Shidlovskyi В. А., Bedenyuk А. D., Сидорчук R. Я. , Gyrla Y. В., Bilookiy O. В., Ткачук N. Р., Курочкін Г.С., Левицький О.В. 

101

Nodular forms of goiter
with autoimmune
thyroiditis, thyroid
adenoma
Polymorphic variants of genes BCL-2, CTLA-4, APO-1
/ Fas in patients with thyroid pathology regarding its
formsLap Lambert Academic Publishing is a trademark of International Book Market Service Ltd, member of Omni Scriptum Publishing Group,17 Meldrum Street, Beau Bassin 71504, Mauritins 2017, All rights reserved. Beau  Bassin, 2017, s.65.

 

Michael Sheremet , Larysa Sydorchuk, Viktor Shidlovskyi

102

Активність процесів пероксидного окислення, каспази -8 у хворих на вузлові форми зоба на фоні автоімунного тиреоїдиту та з аденомою щитоподібної залози

Клінічна анатомія та оперативна хірургія, 2017,т.16, №3 с.99 - 103

М.І.Шеремет,В.О.Шідловський, Л.П.Сидорчук,А.Д.Беденюк, Я.В.Гирла.

103

Caspase-dependent mechanisms of apoptosis induction and the activity of peroxidation and antioxidant defense in the thyroid tissue of patients with nodular forms of goiter combined with autoimmune thyroiditis and thyroid adenoma depending on the allelic status of bcl-2 (rs17759659), ctla-4 (rs231775), apo-1 / fas (rs2234767) genes

Archives of the Balkan Medical Union 2017, Vol.52, Supplement 1, s. 90 - 91

M. I. Sheremet , L. P. Sydorhuk, V. O. Shidlоvskyi , A. D. Bedenyuk , G. S. Kurochkin , A. V. Levitsky

104

 

Combined Effect Of Gene-Gene Interaction On The Among Patients With
The Function Of Thyroid Gland Of Autoimmune Thyroiditis
And Thyroid Adenoma’s In The Inhabitants Of Northern Bukov
ina

  IV

International Scientic and Practical Conference
"Modern Scientic Achievements and Their Practical Application"

 October 31, 2017, Dubai, UAE
on the topic
 

105

Mathematical models of informative characteristic of tissues in surgical wound at monitoring the recurrent laryngeal nerve by elektrophysiological method

2017 14th  International Conference the Experience of Designing and Application  of CAD Systems in Microelektronics (CADSM), Proceedings  Polyana, February 21-25, 2017, s. 8 – 13/

Mykola Dyvak, Andriy Pucas, Natalia Podletska, Viktor Shidlovsky, Andriy Dyvak

106

Association of the blood serum cytokines’ rate and lymphocytes’ apoptosis with polymorphic variants  of the BCL-2 (rs17759659), CTLA-4 (rs231775) and  APO-1/FAS (rs2234767) genes in patients with nodular goiters in autoimmune thyroiditis and thyroid adenom

Rom J Morphol Embryol, 2017, 58(3):931–939.

M. I. Sheremet, L. P.  Sydorchuk,  V. O. Shidlovskyi, R. I. Sydorchuk,  O. V. Shidlovskyi, V. V. Maksymyuk,  V. V. Bezruk, N. P. Tkachuk,  V. M. Batig, O. V. Mytchenok,  T. O. Bezruk, K. A. Chympoi.

107

Influence of the ctla-4 (rs231775) gene polymorphism on the degree of the thyroid gland enlargement in patients operated for nodular goiter secondary to autoimmune thyroiditis

Archives of the Balkan Medical Union Copyright © 2017 Balkan Medical Union, vol. 52, no. 4, pp. 384-390 December 2017

M. I. Sheremet, L. P. Sydorchuk, V. O. Shidlovskyi, A. D. Bedenyuk, O. V. Shidlovskyi, V. V. Maksymyuk, N P. Tkachuk, V. V. Bezruk, T.O. Bezruk, V. M. Batig, K. A. Chympoi, M. D. Gresko

108

Electrophysiological identification of nerves of the larynx among the tissues of operative wound in goiter surgeries

Archives of the Balkan Medical Union Copyright © 2017 Balkan Medical Union, vol. 52, no. 4, pp. 408-413 December 2017

Ol. V. Shidlovskyi,  M. I. Sheremet, V. O. Shidlovskyi , A. D. Bedenyuk, V. V. Maksymyuk, N. P. Tkachuk, V. V. Bezruk, T. O. Bezruk, V. M. Batig, K. A. Chympoi, M. D. Gresko.

 

       

Comments