Виховання – один з процесів соціалізації індивіда, який відбувається у житті індивіда в будь-якому суспільстві. В цих процесах індивід усвідомлює доцільність визначених моральних норм і відштовхує їх або включає в свою систему цінностей. В навчальному закладі соціалізація повинна стати спрямованою, але її результати не піддаються контролю і оцінюванню на іспитах і заліках: студент може знати моральні норми, але не визнавати їх частиною своїх переконань. Моральність індивіда виявляється у його вчинках, які здійснюються найчастіше за межами вузу . Тому у ВНЗ необхідно створити умови для направлення соціалізації студента. Основною метою виховання має бути набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, формування в молоді, незалежно від національної приналежності, рис громадянина України, духовності, художньо-естетичної, правової, екологічної, валеологічної, гендерної культури.

Досягнення мети виховання можливе лише за умови комплексного підходу і залучення до цієї роботи всього професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів. Виховна робота, що проводиться у ВНЗ за межами аудиторії, забезпечує актуалізацію теоретичних знань студентів, спрямовує їх у практичну площину, звертає увагу молоді на найгостріші соціальні проблеми сьогодення, формує їх соціальну зрілість.

На кафедрі медичної хірургії №1 з урологією, малоінвазивною хірургією ім. Л.Я. Ковальчука виховання студентської молоді є невід’ємним структурним елементом освітнього процесу, кінцевою метою якого є формування студента не лише як фахівця, але й як гармонійної, всебічно розвиненої особистості.

Викладачі кафедри з кураторськими групами проводять тематичні лекції, вечори, організовують відвідування філармонії, драматичного театру, екскурсії.

У жовтні кожного року, напередодні свята Покрови, за активної участі викладачів на базі кафедри хірургії №1 з урологією, малоінвазивною хірургією ім. Л.Я. Ковальчука організовується вечір - зустріч, присвячений пам’яті борців за незалежність України.

Проф. А.Д. Беденюк та доц. Боднар П.Я. з кураторською групою 5-курс в відділенні хірургії №2 (2022 рік)

Доц. Якимчук О.А. та її кураторська група 5 курсу обговорюють тему заняття. Навчальна кімната, відділення судинної хірургії, Тернопільська університетська лікарня. (2021 рік)

Асист. Нецюк О.Г. зі студентами 6-го курсу Навчальна кімната, відділення хірургії №2, Тернопільська університетська лікарня (2020 рік)

Національно-патріотичне виховання

Національно-патріотичне виховання дітей та молоді – це комплексна системна і цілеспрямована діяльність щодо формування у молодого покоління високої патріотичної свідомості, почуття вірності, любові до Батьківщини, турботи про благо свого народу, готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку із захисту національних інтересів, цілісності, незалежності України, сприяння становленню її як правової, демократичної, соціальної держави. Найважливішим пріоритетом національно-патріотичного виховання є формування ціннісного ставлення особистості до українського народу, Батьківщини, держави, нації.

Як наголошено в Національній доктрині розвитку освіти України, пріоритетним напрямком в її реалізації є формування особистості, яка усвідомлює свою приналежність до українського народу, сучасної європейської цивілізації; виховання людини демократичного світогляду, яка поважає громадські права і свободи, традиції народів і культур світу, національний, релігійний, мовний вибір кожної людини.

Принципи національно-патріотичного виховання: принцип культуровідповідності, який передбачає виховання як культуротворчий процес, спрямований на формування базової культури особистості, базуючись на набутому морально-етичному досвіді людства. Принцип гуманізації виховного процесу зосереджує увагу на особистості як вищій цінності.

День Єднання 16.02.21. Кафедра хірургії №1 з урологією та малоінвазивною хірургією, доц. Футуйма Ю.М. та студенти 6 курсу медичного факультету.

доц. Футуйма Ю.М. займається медичної підготовкою військовослужбовців в зоні активних бойових дій (2022 рік)

Інтелектуально-духовне виховання

Основним завданням є: формування сумлінного ставлення до виконання обов’язків студента, свідомого дотримання дисципліни, сумлінного ставлення до навчання; виховання потреби самостійно здобувати знання та готовності до застосування знань, умінь у практичній діяльності; реалізація особистісного життєвого вибору та побудова професійної кар'єри на основі здібностей і знань, умінь і навичок; виховання здатності формувати та відстоювати власну позицію.

Асист Війтович Л.Є. та її кураторська група 6 курс на випуску з університету (2022 рік)

Доц. Мальований В.В. із студентами 12-ї групи медичного факультету (2020 рік)

Доц. Смачило І.І. зі студентами 4-курсу в опаційній, Тернопільської університетської лікарні (2020 рік)

Наставниками кафедри хірургії №1 з урологією, малоінвазивною хірургією організовуються екскурсії до різноманітних історичних пам’яток культури, які несуть в собі частинку історії та ілюструють хід історичних подій.

Екскурсіїя до Збаразького замку 16 століття групи 408 з Асистентом Війтович Л.Є. (2019 рік)

Протягом двох тижнів в бібліотеці Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського тривала традиційна Декада відкритих дверей, приурочена до Всеукраїнського дня бібліотек. Протягом цього періоду викладачі нашої кафедри та їх кураторські групи активно брали участь в даному міроприємстві. Жовтень (2021рік)

Літературно-музична імпреза «Серце хірурга» за участю автора і виконавця власних пісень, викладача кафедри хірургії №1 з урологією імені професора Л.Ковальчука Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського, доц. Ю. М. Футуйми (2021 рік)

доц. Ю. М. Футуйми. на концерті «Серце хірурга» в бібліотеці Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського (2021 рік)

«Сучасна бібліотека – це простір знань, які формують цінності для суспільства, вона відповідає за створення мостів між минулим і сьогоденням. Бібліотека незамінна для розвитку та віднайдення себе у професії, для особистого зростання й творчості, для народження нових ідей та їхньої реалізації, для мрій та їхнього здійснення. Такі зустрічі, творчі вечори допомагають нам краще розуміти та відчувати один одного, створюють дружелюбне середовище, де народжується істина», – розповідає доц. Юрій Михайлович Футуйма.

доц. Ю. М. Футуйма та студенти його кураторської групи на концерті «Серце хірурга» в бібліотеці Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського (2021 рік)

Концерт «Серце хірурга» в бібліотеці Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського (2021 рік)

Завідувач кафедри хірургії №1 з урологією, малоінвазивною хірургією імені професора Л.Я. Ковальчука проф. Беденюк А.Д.

Відповідальний за виховну роботу на кафедрі хірургії №1 з урологією,малоінвазивною хірургією ім. Л.Я. Ковальчука асист. Дзюбановський О.І.