Кафедра хірургії №1 з урологією та

малоінвазивною хірургією імені проф. Л. Я. Ковальчука

Здобутки, участь в конференціях, дані про куратора і старосту гуртка.

Студенти наукового хірургічного гуртка щорічно беруть участь у всеукраїнських та міжнародних олімпіадах та конференціях, на яких неоднорозово виходили переможцями та посідали призові місця.

У 2018 році, 5-6 квітня, у Києві переможцем ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади із дисципліни “Хірургія” і володарем диплому ІІ ступеня став гуртківець Любомир Данилюк

У 2020 році, протягом 11-12 грудня, в Самарканді відбулася Міжнародна онлайн-олімпіада для студентів медичних вищих навчальних закладів ”Самарканд – 2020”, в якій взяли участь понад 700 студентів з різних країн. Усі учасники олімпіади повинні були виконувати завдання під час двох етапів. Перший етап складався з тестових питань. Кожен учасник відповідав тією мовою, яку вказав у заявці. Студенти, які отримали найвищу кількість балів і витратили найменшу кількість часу на вирішення тестових задач, були допущені до другого етапу.

Другий етап стосувався фундаментальних дисциплін і проводився методом мозкового штурму – практичні навички та шлях вирішення клінічних ситуацій. Студенти повинні були чітко і конкретно описати клінічну ситуацію або відповісти на запитання на платформі ZOOM.

За результатами міжнародної студентської олімпіади «Самарканд 2020» гуртківець Анатолій Білоусов (медичний факультет, шостий курс) зайняв третє місце з хірургії.

У 2021 році взяла участь у студентському науковому товаристві під керівництвом доцента кафедри Футуйми Ю. М. і здобула 2-е місце із темою “Особливості закриття дефекту після трансметатарзальної ампутації з приводу синдрому діабетичної стопи” активна учасниця гуртка Черненко Анастасія, студентка 615 групи 6-го курсу.

Учаснки наукового гуртка (2022-2023)

Бенедюк Тетяна Олександрівна, 421 група

Зарічанська Надія Іванівна, 421 група

Панасюк Інна Володимирівна, 488 група

Місько Марина Святославівна, 488 група

Поліщук Катерина Вікторівна, 488 група

Денищук Василь Вікторович, 488 група

Петрушко Родіон Анатолійович, 488 група

Кушнір Олександр Миколайович, 488 група

Бас Оксана Андріївна, 612 група

Староста гуртка (2022 – 2023) – Бас Оксана Андріївна, 612 група

Куратор гуртка канд. мед. наук, доцент Нецюк Олег Григорович

Призові місця на Олімпіаді з хірургії 2022

Дмитро Коваль, Роман Галан

Клінічний випадок застосування гіпербаричної оксигенації у лікуванні гострого панкреатиту

Кандидат медичних наук, доцент Смачило Іван Ігорович

2 місце

Оксана Мельничук, Ігор Кульбаба

Метод швидкої діагностики різних патогенетичних форм сдс у виборі тактики хірургічного лікування

к-т. мед. наук, доцент Футуйма Ю.М.

2 місце

Білозецька Христина

Мікрокарциноми серед злоякісної патології щитоподібної залози

канд. мед. наук, доцент Доброродній Володимир Борисович

1 місце

Владислав Титов, Ігор Кульбаба

Порівняльна характеристика ефективності балоноангіопластики у хворих з критичною ішемією при синдромі діабетичної стопи за даними транскутанної оксиметрії

Кандидат медичних наук, доцент Футуйма Юрій Михайлович

2 місце


Планування засідань наукового гуртка

кафедри хірургії №1 з урологією та

малоінвазивною хірургією ім. проф. Л. Я. Ковальчука


1) 12.10 Роль низькомолекулярних гепаринів в профілактиці тромбоембологенних ускладнень в ургентній хірургії - Доц. Боднар П. Я.

21.12

11.02


2) 18.10 Порівняльна оцінка різних типів металоостеосинтезу ребер при травмах грудної клітки - Ас. Війтович Л. Є

14.12

22.02


3) 05.11 Активна хірургічна тактика у хворих на цукровий діабет, ускладнений гнійно-некротичним ураження стопи - Доц. Футуйма Ю.М

07.02

04.03


4) 26.10 Оксигенотерапія в лікуванні гострого панкреатиту - Доц. Смачило І. І.

21.12

28.03


В умовах реформування охорони здоров’я України зусилля медиків, керівників усіх рівнів спрямовані на покращення якості надання медичної допомоги та підвищення її доступності. Формування творчого, компетентного спеціаліста з креативним мисленням, що базується на сукупності знань, умінь, навичок у своїй професійній діяльності, є одним із завдань вищої медичної школи. Сучасний рівень розвитку медичної науки та практики диктує підвищені вимоги до лікарів-випускників щодо ступеня засвоєння практичних навиків і маніпуляцій, здатності швидко орієнтуватися в складних клінічних ситуаціях. Саме оптимальна програма навчання має допомогти студенту. Оскільки традиційне навчання не завжди відповідає сучасним вимогам, існує об’єктивна необхідність використання додаткових методів, які ближче до реальної професійної діяльності та які допомагають сформувати професіональне творче мислення у студентів.

Вагома роль у відпрацюванні клінічних і науково-дослідницьких навиків належить студентському науковому гуртку – громадській організації, що сприяє підвищенню якості освіти та професіональному становленню студентів, накопиченню досвіду, творчому росту, максимальному використанню потенціалу.

Залучення студентів до науково-дослідної роботи в студентському науковому гуртку (СНГ) є одним із чинників інтенсифікації та інтеграційного навчання, оскільки сприяє формуванню в них творчих здібностей, отриманню нової інформації, яка мотивує постійно оновлювати знання. Науково-дослідна робота студентів-гуртківців полягає в пошуковій діяльності, що виражається насамперед у самостійному творчому дослідженні. Така діяльність спрямована на пояснення явищ і процесів, установлення їх зв’язків і відношень, теоретичне та експериментальне обґрунтування фактів, виявлення закономірностей за допомогою наукових методів пізнання. Внаслідок пошукової діяльності суб’єктивний характер «відкриттів» студентів може набувати певної об’єктивної значущості та новизни. Завдання науково-дослідної роботи студентів полягає в розвитку умінь пошукової, дослідницької діяльності, творчого розв’язання наукових завдань, а також у формуванні вмінь застосування методів наукових досліджень на практиці. Завдяки участі в науковій роботі студент розвиває навички роботи з різноманітними інформаційними джерелами.

2022 – 2023

Навчальний рік

Особлива увага на кафедрі приділяється роботі студентського наукового гуртка, який активно функціонує.

Завданнями та основними напрямками роботи гуртка є:

Поглиблене вивчення історії хірургічних шкіл в тому числі і кафедри хірургії №1 з урологією та малоінвазивною хірургією імені Л.Я. Ковальчука, принципів медичної етики та деонтології;

вивчення студентами принципів роботи з пошуковими системами світових медичних бібліотек та базами даних;

Участь гуртківців в клінічній діяльності кафедри у вигляді ургентних чергувань, участі в хірургічних операціях, перев’язках, клінічних обходах тощо, що дає можливість студентам оволодіти практичними навичками, які будуть необхідні у подальшій практичній діяльності.

Ознайомлення з сучасними тенденціями розвитку хірургії та здобутками хірургії №1 з урологією та малоінвазивною хірургією імені Л.Я. Ковальчука в даній сфері практичної діяльності.

Поглиблене вивчення, науковий пошук та участь в науково-дослідницькій роботі в окремих галузях хірургії з урахуванням інтересів гуртківців та науковими напрямками роботи кафедри, а саме:

 • Сучасні хірургічні методи лікування ожиріння;

 • Ехо-контрольовані малоінвазивні втручання;

 • Сучасні діагностичні та лікувальні ендоскопічні технології;

 • Нові технології в лапароскопічній хірургії;

 • Сучасні можливості ендокринної хірургії;

 • Сучасні погляди на лікування варикозної хвороби, хронічної венозної недостатності та трофічних виразок нижній кінцівок;

 • Особливості лікування гнійно-запальних процесів.

 • Узагальнення гуртківцями отриманих результатів науково-дослідної роботи та створення студентами повідомлень і мультімедійних презентацій своїх досліджень.

 • Постійна участь в конференціях для студентів та молодих вчених.

Тематика засідань гуртка тісно переплітається із науковими напрямками працівників кафедри. Щорічно відбувається до 15 засідань, на яких розглядаються різноманітні теми, які поперпедньо затверджуються на засіданні кафедри

Подільська Тетяна Ігорівна - переможець "Annual Young Medical Scientific Conference 2022" - нагороджена дипломом ІІІ ступеня. Куратор доц. Мальований В.В.

Білозецька Христина Ігорівна- преможець ІІІ Міжнародної олімпіади медичних студентів "Самарканд - 2020 " - ІІ місце. Куратор доц. Доброродній В.Б. ( 2022 рік )

Коваль Дмитро Богданович - преможець ІІІ Міжнародної олімпіади медичних студентів "Самарканд - 2020 " в номінації "Найкраще виконання практичних навичок". Куратор ас. Війтович Л.Є. (2022 рік )

Доц. Боднар П.Я. проводить заняття для студентів 5-курсу. Відділення судинної хірургії, Тернопільська обласналікарня. (2022 рік)

Асист. Боднар Т.В. проводить оптивуння студентів 5-курсу. Відділення судинної хірургії, Тернопільська обласна лікарня. (2022 рік)

Асист. Бурак А.Є. проводить практичне заняття для студентів 4-курсу. Операційний блок, Тернопільська обласна лікарня. (2022 рік)

Студенти 5 курсу на практичному занятті в хірургічному віддленні №1 Тернопільська обласна лікарня. (2022рік)

Доц. Мисак А.І. зі студентами 4 курсу, іноземного факультету розглядають рентгенограму пацієнта з травмою нирки. Урологічне відділення, Тернопільська університетська лікарня. (2021 рік)

Доц. Боднар П.Я зі студентами 6 курсу обговорює клінічний випадок захворювання пацієнта з гострим холециститом. Хірургічне відділення №2, Тернопільська університетська лікарня. (2021 рік)

Асист. Боднар Т.В. проводить оптивуння студентів 4-курсу. Відділення судинної хірургії, , Тернопільська університетська лікарня. (2021 рік)

Асист. Гриценко С.Й. показує МРТ-знімок органів черевної порожнини студентам 4-курсу. Навчальна кімната, хірургічне відділення №1, Тернопільська університетська лікарня. (2021 рік)

Асистент Нецюк О. Г. проводить засідання студентського гуртка, на якому розглядаються захворювання стравоходу (2020 рік)

Асистент Нецюк О. Г. проводить засідання студентського гуртка, на якому розглядаються види ендоскопічного гемостазу (2020 рік)

Кафедра хірургії №1 з урологією та малоінвазивною хірургією імені Л.Я. Ковальчука охоплює більшу частину сучасних напрямків хірургії завдяки наявності висококваліфікованих вузькоспеціалізованих фахівців. Абдомінальну хірургію курують проф. Беденюк А. Д., доц. Смачило І. І., доц. Футуйма Ю. М., ас. Ремезюк Е. В., ас. Буряк А. Є., торакальну – доц. Мальований В. В., ас. Війтович Л. Є., малоінвазивну – ас. Нецюк. О.Г, ас. Походун К. А., ас. Буряк А. Є., ас. Гриценко С. Й., ендокринну – проф. Шідловський В. О., доц. Доброродній В. Б., доц. Смачило І. І., судинну – доц. Боднар П. Я., доц. Якимчук О. А., ас. Боднар Т. В., урологію – доц. Твердохліб В. В., доц. Мисак А. І., доц. Нестерук С. О.

Активну роль в роботі студентського наукового гуртка кафедри відіграють іноземні студенти, з якими працює доцент Мисак А. І.

Доцент Мисак А. І. зі студентами на засіданні гуртка (2020 рік)

Доцент Мисак А. І. , відпрацювання практичних навиків у студентів Доцент Мисак А. І. зі студентами на засіданні гуртка (2020 рік)

Студенти - гуртківці працють над підготовкою стендової доповіді Доцент Мисак А. І. на засіданні гуртка (2020 рік)

Студенти- гуртківці відвідали кабінет – музей член-кореспондента НАМН України, проф Л.Я.Ковальчука (2019 рік)

Студенти- гуртківці відвідали кабінет – музей член-кореспондента НАМН України, проф Л.Я.Ковальчука (2019рік)

Куратор наукового гуртка асистент Нецюк О.Г. у ендоскопічному кабінеті.(2019рік)

Куратор студентського наукового гуртка асист. Нецюк демонструє студентам діагностичне обладнання. (2019рік)

Розбір макропрепарата із асистентом Гриценко С. Й. (2018рік)

Гуртківці на оперативному втручанні (2018рік)

ВИСНОВКИ

 • Участь студентів у роботі студентського наукового хірургічного гуртка і виконання ними науково-дослідної роботи, виклад результатів у доповідях на наукових конференціях і симпозіумах сприяє як розширенню загального світогляду, так і поглибленню теоретичної підготовки лікаря-професіонала.

 • Залучення гуртківців до застосування клініко-мануальних, лабораторно-інструментальних методів обстеження тематичних хворих із проведенням статистично обробленого аналізу отриманих результатів не тільки оптимізує процес навчання, а й додає творчий компонент та мотивацію до навчання і проведення дослідницької роботи.

 • Різноманіття форм роботи СНХГ і можливість співпраці з іншими навчальними медичними установами дозволяють підтримувати зацікавленість студентів до роботи в гуртку.