Наукові публікації доц. Футуйма Ю.М.

1. Ковальчук Л.Я., Футуйма Ю.М., Беденюк А.Д., Гусак О.М., Господарський А.Я., Дуць С.І., Чонка І.І., Доброродній В.Б. Кислотопродукуюча функція залоз шлунка при І типі шлункових виразок до та після хірургічного лікування за даними внутрішньошлункової комп’ютерної рН-метрії // Шпитальна хірургія. – 2007. - № 2. – С. 8-11.

2. Ковальчук Л.Я., Беденюк А.Д., Рузібаев Р.Ю, Футуйма Ю.М. Постгастрорезекційний остеопороз // Клінічна хірургія. – 2008. - № 4-5. – С. 17-18.

3. Ковальчук Л.Я., Сміян С.І., Рузібаєв Р.Ю., Гнатів В.В., Беденюк А.Д., Футуйма Ю.М., Гусак О.М., Чонка І.І., Доброродній В.Б., Господарський А.Я., Вайда А.Р. Андропауза // Вісник наукових досліджень.- 2008.- №1.- С. 44-48.

4. Випадок защемлення петлі тонкої кишки у внутрішній грижі брижі сигмоподібної кишки / [Запорожець В.В., Гусак О.М., Беденюк А.Д. та ін. ] / Шпитальна хірургія.– 2008.– №1.– С. 116– 118.

5. Л.Я.Ковальчук Л.Я., Беденюк А.Д, Футуйма Ю.М., Рузібаєв Р.Ю. Функціональний стан шлунка в ранньому післяопераційному періоді після хірургічного лікування гастро-дуоденальних виразок // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2008. – Збірник матеріалів конференції 13 червня 2008 р. – С. 57-58.

6. Чонка І.І., Коптюх В.В., Гусак О.М., Футуйма Ю.М., Господарський А.Я., Перепелиця М.П., Павлишин А.В. Спосіб пластики // Патент № 33570. Бюл. № 12. Від 25.06.2008.

7. Ковальчук Л.Я., Беденюк А.Д., Чонка І.І., Футуйма Ю.М. Застосування пов’язок на основі суспензії для місцевого лікування нагноєнь лапаротомної рани після хірургічного лікування ускладнених гастродуоденальних виразок // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2009. - № 2. – С. 66.

8. Ковальчук Л.Я., Беденюк А.Д., Футуйма Ю.М. Особливості локального кровобігу слизової оболонки гастродуоденальної зони при ускладненій виразковій хворобі дванадцятипалої кишки та після хірургічного лікування // всеукраїнський зб. наук. робіт за матеріалами ювілейної наук.- практ. конф. з міжнародною участю ["Актуальні питання невідкладної хірургії"], Харків, 1-2 квітня 2010 р. / Академія медичних наук України, ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії АМН України»/ Хірургічна перспектива.- №1.- 2010.- с. 80- 86.

9. Ковальчук Л.Я., Максимлюк В.І., Венгер І.К., Беденюк А.Д., Твердохліб В.В, Гусак О.М., Доброродній В.Б., Мальований В.В., Чонка І.І., Смачило І.І., Мисак А.І., Футуйма Ю.М., Смачило І.В., Нестерук С.О., Доброродній А.В., Крицький І.О. // Роль інтеграції в європейську вищу освіту в навчанні, вдосконаленні та формуванні студента-лікаря / Матеріали всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф) НЗ України» // Тернопіль, травень 2010, - С. 57-58.

10. Ковальчук Л.Я., Беденюк А.Д., Футуйма Ю.М. Особливості локального кровобігу слизової оболонки гастродуоденальної зони при ускладненій виразковій хворобі дванадцятипалої кишки та після хірургічного лікування // Всеукраїнський зб. наук. робіт за матеріалами ювілейної наук.- практ. конф. з міжнародною участю ["Актуальні питання невідкладної хірургії"], Харків, 1-2 квітня 2010 р. / Академія медичних наук України, ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії АМН України»/ Хірургічна перспектива.- №1.- 2010.- с. 80- 86.

11. Вибір методу хірургічного лікування виразок дванадцятипалої кишки, ускладнених субкомпенсованим стенозом, з урахуванням морфофункціональних особливостей стінки шлунка / [Л. Я. Ковальчук, А. Д. Беденюк, М.С. Гнатюк, Футуйма Ю.М. та ін.] // ХХІІ з’їзд хірургів України, 2–5 червня 2010 р. : матеріали з’їзду. – Вінниця, 2010. – Т. 1. – С. 209–210.

12. Лікування нагноєних післялапаротомних ран пов'язками на основі оксиду цинку у хворих на ускладнену виразкову хворобу шлунка та дванадцятипалої кишки [А.Д. Беденюк, І.І. Чонка, Ю.М. Футуйма та ін.] / Здобутки клінічної та експериментальної медицини: зб. матеріалів підсумкової наук.-практ. конф. 17 червня 2010 р., Тернопіль, 2010.– С. 55– 56.

13. Ковальчук Л.Я., Максимлюк В.І., Венгер І.К., Беденюк А.Д., Твердохліб В.В., Гусак О.М., Доброродній В.Б., Мальований В.В., Чонка І.І., Смачило І.І., Мисак А.І., Футуйма Ю.М., Смачило І.В., Нестерук С.О., Доброродній В.Б., Крицький І.О. Роль інтеграції в європейську вищу освіту у навчанні, вдосконаленні та формуванні студента-лікаря // Медична освіта, №3, 2010 р.- с.22- 24.

14. Регионарный кровоток, моторно-эвакуаторная и кислотообразующая функции желудка и двенадцатиперстной кишки при осложненной язвенной болезни желудка [Ковальчук Л.А., Беденюк А.Д., Футуйма Ю.М., Чонка И.И.] / Актуальные вопросы хирургии: материалы XIV съезда хирургов Республики Беларусь 11-12 ноября 2010 г., Витебск, 2010.- С.247- 249.

15. Хірургія / за ред.. Л.Я. Ковальчука / Тернопіль : ТДМУ, 2010.― 1056 с. Гриф № 1/11-7259 від 03.08.2010 р. Підручник

16. Kovalchuk L.J., Bedenjuk A. D., Gusak O. M., Hospodarskyy A. J., Futujma J. M. Intraoperative evaluation of bowel viability by pulseoximeter oxygen saturation in the patients with colon obstruction // Материалы II съезда колопроктологов стран СНГ, III съезда колопроктологов Украины с участием стран центральной и восточной Европы 18- 20 мая 2011 г., Одесса, 2011.- С. 133- 134.

17. Kovalchuk L. J., Bedenjuk A. D., Chonka I. I., Futujma Yu. M., Gusak O. M., Grytsenko Y. M., Hospodarskyy A. J. Experience of usingbased on suspension bandages in the local treatment of perianal zone diseases // Материалы II съезда колопроктологов стран СНГ, III съезда колопроктологов Украины с участием стран центральной и восточной Европы 18- 20 мая 2011 г., Одесса, 2011.- С. 327- 328.

18. І.Я. Дзюбановський, Ю.М. Футуйма, О.М. Яворський. Органозберігаючі та органощадні оперативні втручання у хворих з виразковим пілородуоденостенозом // Український журнал хірургії, - 2011, - № 3(12), - С. 23-28.

19. Л.Я. Ковальчук, А.Д. Беденюк, М.С. Гнатюк, Ю.М. Футуйма, І.І., Чонка, І.І. Лойко. Морфометрична оцінка особливостей ремоделювання артерій стінки шлунка та дванадцятипалої кишки при виразковій хворобі дванадцятипалої кишки// Український журнал хірургії, - 2011, - № 5(14), - С. 55-59.

20. Л.Я. Ковальчук, А.Д. Беденюк, О.Л. Ковальчук, І. І. Лойко, Я.Я. Боднар, Ю.М. Футуйма. Гістологічні ознаки гастроезофагеальної рефлюксної хвороби за даними біопсій стравоходу хворих на виразкову шлунка і дванадцятипалої кишки // Шпитальна хірургія. – 2011. – № 4. – С. 24 – 28.

21. Л.Я. Ковальчук, А.Д. Беденюк, О.Л. Ковальчук, В.І. Максимлюк, В.Б. Доброродній, І.І. Смачило, Ю.М. Футуйма. Особливості верифікації злоякісних вузлових утворень щитоподібної залози // Здобутки клінічної та експериментальної медицини.– 2011.– № 2.– С.

22. Л.Я. Ковальчук, А.Д. Беденюк, О.Л. Ковальчук, В.І. Максимлюк, І.К. Венгер, О.М. Гусак, В.Б. Доброродній, В.В. Мальований, І.І. Чонка, І.І. Смачило, Ю.М. Футуйма, Н.І. Герасимюк, І.І. Лойко, Т.В. Романюк, Т.В. Шандрук, М.В. Чорненький. Особливості викладання дисципліни „Хірургія” за кредитно-модульною системою // Медична освіта.– 2011.– № 4.– С. 5 – 6.

23. Л.Я. Ковальчук, А.Д Беденюк, Ю.М. Футуйма, І.І. Чонка. Діагностика та хірургічне лікування виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки на сучасному етапі // Актуальні питання екології та охорони здоров’я / зб. праць, т.6. — Тернопільський осередок Наукового товариства імені Шевченка (ТО НТШ). — Тернопіль, ТДМУ, «Укрмедкнига», 2011. - С. 223 - 251.

24. І.І. Чонка., А.Д Беденюк, В.Б. Доброродній, І.І. Смачило, Ю.М. Футуйма, А.І. Балабан. Діагностика та хірургічне лікування нейропатичної форми синдрому діабетичної ступні. Актуальні питання екології та охорони здоров’я / зб. праць, т.6. — Тернопільський осередок Наукового товариства імені Шевченка (ТО НТШ). — Тернопіль, ТДМУ, «Укрмедкнига», 2011. - С. 252 - 267.

25. Оптимізація хірургічного лікування синдрому діабетичної стопи // Дзюбановський І.Я., Чонка І.І., Футуйма Ю.М., Кріцак М.Ю. // ІІ Науково-практична конференція „Актуальні питання медицини залізничного транспорту” – 30 листопада 2012. – С. 27-28.

26. Ковальчук Л.Я., Беденюк А.Д., Футуйма Ю.М., Смачило І.І. Особливості відновлення локального кровобігу у віддаленому періоді після хірургічного лікування шлункових виразок // Шпитальна хірургія. – 2012. - № 2. – С 59–61.

27. Ковальчук Л.Я., Беденюк А.Д., Чонка І.І., Футуйма Ю.М., Смачило І.І., Балабан А.І. До питання ліподермопластики у хворих на ожиріння // Шпитальна хірургія. – 2012. - № 3. – С 133–135.

28. Футуйма Ю.М. Місце сонографічного дослідження моторно-евакуаторної функції шлунка та дванадцятипалої кишки у виборі методу хірургічного лікування виразкової хвороби шлунка // Шпитальна хірургія. – 2012. - № 3. – С 130–133.

29. Л.Я.Ковальчук, А.Д. Беденюк, О.А. Беденюк, Ю.М. Футуйма, І.І. Смачило, О.І. Костів, І.В. Чепіль. Корекція ендогенної інтоксикації при лікуванні перфоративних виразок // Клінічна хірургія. – 2012. - № 10 (Додаток). – С. 25.

30. І.Я. Дзюбановський, В.І. Максимлюк, В.Б. Доброродній, А.Д. Беденюк, І.І. Смачило, Ю.М. Футуйма. Застосування тонкоголкової аспіраційної пункційної біопсії в діагностиці злоякісних утворень щитоподібної залози // Клінічна хірургія. – 2012. - № 10 (Додаток). – С. 18.

31. Хірургічні ускладнення цукрового діабету: практ. посіб. / [І. І. Чонка, А. Д. Беденюк, В. В. Гнатів та ін.]. – Тернопіль : ТДМУ, 2012. – 136 с.

32. Футуйма Ю.М. Особливості мінеральної щільної кісткової тканини у віддаленому періоді після хірургічного лікування шлункових виразок // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2012. - № 4 (54). – С. 27 – 29.

33. Футуйма Ю.М. Синдром остеодистрофії та локальний кровобіг після хірургічного лікування виразкової хвороби шлунка // Шпитальна хірургія. – 2013. - № 1. – С 48 – 51.

34. Ковальчук Л.Я., Беденюк А.Д., Футуйма Ю.М., Бурак А.Є. Ендогенна інтоксикація та її корекція при лікуванні перфоративних гастродуоденальних виразок // Шпитальна хірургія. – 2013. - № 3. – С 60 – 63.

35. Ковальчук Л.Я., Футуйма Ю.М., Бурак А.Є. Профілактика недостатності швів анастомозів після резекції шлунка та дренуючих операцій // Актуальні проблеми клінічної хірургії. Науково-практична конференція з міжнародною участю. Тези доповідей. 16-17 травня 2013.

36. Ковальчук Л.Я., Беденюк А.Д., Дзюбановський І.Я., Футуйма Ю.М. Значення гастродуоденального кровобігу в етіопатогенезі і виборі методу хірургічного лікування виразкової хвороби // Шпитальна хірургія. - 2014. - № 4. – С. 9-13.

37. Беденюк А.Д., Футуйми Ю.М., Гусак О.М., Чепіль І.В., Буряк А.Є., Нецюк О.Г. Балабан Л.В. Клінічний випадок хірургічного лікування трихобезоару шлунка // Шпитальна хірургія. – 2015. - № 2. – С 70 – 72.

38. Беденюк А. Д., Гриценко Й. М., Гриценко С. Й., Футуйма Ю. М. Оцінка факторів ризику неспроможності швів анастомозу та інтраопераційна тактика у хворих на обтураційну товстокишкову непрохідність // ХХІІІ з’їзд хірургів України [Електронний ресурс]: Зб. наук робіт. — Електрон. дан. (80 min 700 MB) // — Київ, Клін. хірургія, 2015. — 1 електрон. опт. диск (CD—ROM).— С. 38-39.

39. Беденюк А. Д., Бурак А. Є., Футуйма Ю. М. Стимуляція моторики шлунково-кишкового тракту та корекція ентерального харчування в ранньому післяопераційному періоді у хворих на гостру злукову кишкову непрохідність // ХХІІІ з’їзд хірургів України [Електронний ресурс]: Зб. наук робіт. — Електрон. дан. (80 min 700 MB). - Київ, Клін. хірургія, 2015. - 1 електрон. опт. диск (CD—ROM). - С.621- 622.

40. Беденюк А. Д., Футуйма Ю. М., Бурак А. Є. Досвід лікування хворих з гнійно-некротичними ранами передньої черевної стінки після операцій на гастродуоденальній зоні // ХХІІІ з’їзд хірургів України [Електронний ресурс]: Зб. наук робіт. — Електрон. дан. (80 min 700 MB). - Київ, Клін. хірургія, 2015. - 1 електрон. опт. диск (CD—ROM). - С.730- 731.

41. Футуйми Ю.М., Чонка І.І., Павлишин А.В. Особливості хірургічної обробки стопи у хворих на цукровий діабет, ускладнений синдромом стопи діабетика // Z 40 Zbior artikulow naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Practycznej «Nauka wczoraj, dzis, jutro.» (28.02.2016) – Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2016. – 64 str.

42. Беденюк А.Д., Футуйми Ю.М., Буряк А.Є. // A clinical case of surgery treatment trichobezoar of stomach. Polskiprzeglądchirurgiczny. — 2016. – 88, 4. — С. 215 — 217.

43. Беденюк А.Д., Футуйма Ю.М., Чонка І.І., Смачило І.І. Хірургічна обробка ступні у хворих з синдромом діабетичної ступні // Матеріали підсумкової LIX науково- практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». — 15 червня 2016 р. — Тернопіль, «Укрмедкнига», 2016. — С. 17 – 18.

44. Беденюк А.Д., Футуйма Ю.М., Чонка І.І., Смачило І.І. Спосіб лікування післяопераційних лапаротомних ран // Матеріали підсумкової LIX науково- практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». — 15 червня 2016 р. — Тернопіль, «Укрмедкнига», 2016. — С. 18 – 19.

45. Беденюк А. Д., Футуйма Ю. М., Бурак А. Е., Нецюк О. Г., Балабан Л. В. Клінічний випадок «защемлення» колоноскопа в грижовому мішку у хворого з лівобічною пахвинно – калитковою грижею. Шпитальна хірургія. Журнал імені Л.Я. Ковальчука.– 2017. — № 1. — С. 113 — 115.

46. Футуйма Ю.М., Беденюк А.Д., Смачило І.І., Бурак А.Є., Павлишин А.В. Особливості хірурґічної обробки та фіксації шкірного клаптя після малих ампутацій у хворих з синдромом стопи діабетика. AML 2018. Том 24, № 2, квітень – червень (Львівський медичний часопис).

47. А. Д. Беденюк, А. Є. Бурак, Ю. М. Футуйма. Вплив комплексної післяопераційної терапії на стан ендогенної інтоксикації у хворих на гостру спайкову непрохідність тонкої кишки у стадії декомпенсації. ХХІV з’їзд хірургів України [Електронний ресурс]: Зб. наук робіт. Електрон. текст. дані. Київ, Клін. хірургія, 2018. 1 електрон. опт. диск (CD–R) 393.

48. Ю. М. Футуйма, А. Д. Беденюк, І. І. Смачило, А. Є. Буряк. Електромеханічна обробка кісток під час малих ампутацій у хворих з синдромом діабетичної ступні. ХХІV з’їзд хірургів України [Електронний ресурс]: Зб. наук робіт. Електрон. текст. дані. Київ, Клін. хірургія, 2018. 1 електрон. опт. диск (CD–R) 278 – 279.

49. В. Б. Доброродній, А. Д. Беденюк, І. І. Смачило, Ю. М. Футуйма, І. В. Смачило. Мікрокарциноми щитоподібної залози, особливості діагностики. ХХІV з’їзд хірургів України [Електронний ресурс]: Зб. наук робіт. Електрон. текст. дані. Київ, Клін. хірургія, 2018. 1 електрон. опт. диск (CD–R) 503-504.

50. Беденюк А.Д., Бурак А.Є., Футуйма Ю.М. Значення рівня внутрішньочеревного тиску у діагностиці стадії гострої спайкової непрохідності тонкої кишки. «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» : матеріали підсумкової LXI науково-практичної конференції (Тернопіль, 7 черв. 2018 р.) / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2018. – С. 94 — 95.

51. Футуйма Ю.М., Беденюк А.Д., Павлишин А.В., Боднар Б.Я. Методика обробки кукси після виконання високої трансметатарзальної ампутації стопи за Шопаром // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2019. - № 2. – С. 162-165.

52. Laboratory diagnostics of primary hyperaldosteronism and its pecukiarities (literature review) /Shidlovskyi V.O., Shidlovskyi O.V., Sheremet M.I., Zhulkevych I.V., Andreychyn S.M., Hanberger I., Smachylo I.I., Dobrorodny V.F., Futuima Yu.M. / Journal of medicine and Life, Vol. 12, Issue 3.- July-September 2019.- pp. 215-220.

Патенти Футуйми Юрія Михайловича

1. Чонка І.І., Коптюх В.В., Гусак О.М., Футуйма Ю.М., Господарський А.Я., Перепелиця М.П., Павлишин А.В. Спосіб пластики // Патент № 33570. Бюл. № 12. Від 25.06.2008.

2. Футуйма Ю.М., Чонка І.І., Павлишин А.В. Спосіб ампутації фаланги пальця у хворих на синдром стопи діабетика // Патент на корисну модель № 109065. – Бюл. № 15. – 2016.

3. Павлишин А.В., Герасимчук П.О., Фіра Д.Б., Футуйма Ю.М., Беденюк А.Д. Спосіб імпульсного біофорезу гідрокортизоном та вітаміном В7 дозуючими пластинами з срібними півкулями. Пат. На корисну модель № 132490, u201810078 Україна, UA МПК A61L 15|48 (2006.01)

A51N 1/30 (2006.01) A61K 31/00 A61P 31|02 (2006.01). (UA) Заявл. 09.10.2018, опубл. 25.02.2019, Бюл. № 4.

4. Беденюк А.Д., Мальований В.В., Війтович Л.Є., Футуйма Ю.М., Смачило І.І., Дуве Д.М., Бурак А.Є., Коптюх В.В. Пристрій з клапанами для видалення рідини з плевральної порожнини. Пат. На корисну модель № 136816 u 2019 00812 Україна UA МПК А61М 5/00 (2019.01) Заявл. 28.01.2019, опубл. 10.09.2019, Бюл. № 17.

5. Футуйма Ю.М., Беденюк А.Д., Павлишин А.В. Спосіб фіксації шкірного клаптя після ампутації фаланги пальця у хворих на синдром стопи діабетика // Пат. На корисну модель № 120749, u 2017 06285 Україна, UA А61B 17/00. - Заявл. 19.06.2017, опубл. 10.11.2017, Бюл. № 21.