Наукові праці доц. Мальваний В.В.

1. Малеваный В.В., Викалюк Ю.Ф., Полоус Ю.М., Доброродний В.Б., Белых С.И. Нити “Капромед Д/х “в абдоминальной и легочнойхирургии.// Тез.докл.ХУІсъездахирургов УССР. Одесса, 1988.С.205 — 206.

2. Полоус Ю.М., Викалюк Ю.Ф., Доброродний В.Б., Белых С.И.. Антибактериальные нити “Капромед Д/Х” в абдоминальнойхирургии // Клин, хирургия ,1989. — №1 . С.13 — 15.

3. Гощинский В.Б., Напастюк В.Л., Доброродний В.Б., Малеваный В.В. Использованиеновых антимикробныхполимерныхматериалов в хирургическойпрактике //В кн.: Новыеметодыдиагностики, лечения и профилактики. — тез.областнойнаучнойконференции. Тернополь,1989. — С. І25 — 126. С.226—227.

4. Формированиешвов и анастомозов с применениемантибактериальныхполимеров / Малеваный В.В., Доброродний В.Б., Викалюк Ю.Ф. и др.// ВНИИиИИМТ М3 СССР Трудыинститута. — Москва, 1991. — Вып. №14. — С. 67—70.

5. Застосування антибактеріальних шовних матеріалів “Капромед Д/Х”, “Капройод” , “Капромед М/Г” в ургентній і плановій абдомінальній хірургії. / Полоус Ю.М., Гощинський В.Б., Доброродній В.Б. та ін. // Інформ. лист. — .Київ, 1994.

6. Доброродній В.Б. Профілактика анастомозитів в абдомінальній хірургії шляхом застосування нових видів шовних матеріалів / В.Б. Доброродній // Тези наукової конф. “Досягнення і перспективи клінічної та експериментальної медицини”. , Тернопіль , 1995. — С. 101.

7. Доброродній В.Б. Профілактика післяопераційних ускладнень у хірургічних хворих шляхом застосування нових шовних матеріалів / В.Б. Доброродній // Тези наук. конф. “Досягнення і перспективи клінічної та експериментальної медицини”. — Тернопіль, 1997. — С. 317 — 320.

8. Досвід застосування антибактеріальних розсмоктувальних полімерних матеріалів у хірургічній практиці / Полоус Ю.М., Гощинський В.Б., Доброродній В.Б., Мальований В.В. та ін.// // Зб.наук.робіт співробітників кафедри факультетської хірургії. — Тернопіль, 1997. — С. 21—27.

9. Навчання іноземців—шлях до світової спільноти / Ковальчук Л.Я., Мисула І.Р., Мальований В.В. .Доброродній В.Б.// Медична освіта. — 2002. — № 3. — С. 50—52.

10. Оптимізація викладання курсу країнознавства слухачам—іноземцям підготовчого відділення / Мисула І.Р., Доброродній В.Б, Мальований В.В., Слободян С.С. // Медична освіта. — 2003. — №3. — С. 20—22.

Автор розділу тестових завдань Крок—2, частина 1, профіль— хірургія, 2005р.

11. Роль інтеграції в європейську вищу освіту у навчанні, вдосконаленні та формуванні студента—лікаря/ [Ковальчук Л.Я., Максимлюк В.І., Венгер І.К., Беденюк А.Д., Твердохліб В.В, Гусак О.М., Доброродній В.Б., Мальований В.В., Чонка 1.1., Смачило 1.1., Мисак А.І., Футуйма Ю.М., Смачило І.В., Нестерук С.О., Доброродній А.В., Крицький І.О. ] «Впровадження кредитно—модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ України: результати, проблеми та перспективи».— Матеріали Всеукр. Навчально—наукової конф. з міжнародною участю.— Тернопіль, ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського, 20—21 травня, 2010 р.— С.57— 58.

12. Роль інтеграції в європейську вищу освіту у навчанні, вдосконаленні та формуванні студента — лікаря / Ковальчук Л.Я., Максимлюк В.І., Доброродній В.Б., Мальований В.В..// Медична освіта. — 2010. — №3. – С. 22— 24.

13. Хірургія: Підручник/ за ред. Л.Я. Ковальчука— співавтор розділу « Грудна хірургія », с. 9 - 126.— Тернопіль, ТДМУ, «Укрмедкнига», 2010 р.

14. Хірургія: Підручник/ за ред. Л.Я. Ковальчука— співавтор розділу « серцево-судинна хірургія », с.184-187.— Тернопіль, ТДМУ, «Укрмедкнига», 2010 р.

15. Особливості викладання дисципліни „Хірургія” за кредитно — модульною системою / Ковальчук Л.Я., Доброродній В.Б., Мальований В.В. // Медична освіта — 2011.— № 4 — С. 5 — 6.

16. Доброродній В.Б. Інтеграція змістового модуля «Військова хірургія» в структуру дисципліни «Хірургія». — Матеріали Всеукраїнської навчально — наукової конференції з міжнародною участю, присвяченої ректору, член. — кор. НАМН України, проф. Л.Я. Ковальчуку «Реалізація закону України «Про вищу освіту» у вищій медичній та фармацевтичній освіті України»./ А.Д. Беденюк, В.Б. Доброродній, І.І. Смачило В.В.Мальований та ін. // Тернопіль, Укрмедкнига, травень 2015 р. — С. 273 —275.