Наукові праці доц. Мальваний В.В.

1. Малеваный В.В., Викалюк Ю.Ф., Полоус Ю.М., Доброродний В.Б., Белых С.И. Нити “Капромед Д/х “в абдоминальной и легочнойхирургии.// Тез.докл.ХУІсъездахирургов УССР. Одесса, 1988.С.205 — 206.

2. Полоус Ю.М., Викалюк Ю.Ф., Доброродний В.Б., Белых С.И.. Антибактериальные нити “Капромед Д/Х” в абдоминальнойхирургии // Клин, хирургия ,1989. — №1 . С.13 — 15.

3. Гощинский В.Б., Напастюк В.Л., Доброродний В.Б., Малеваный В.В. Использованиеновых антимикробныхполимерныхматериалов в хирургическойпрактике //В кн.: Новыеметодыдиагностики, лечения и профилактики. — тез.областнойнаучнойконференции. Тернополь,1989. — С. І25 — 126. С.226—227.

4. Формированиешвов и анастомозов с применениемантибактериальныхполимеров / Малеваный В.В., Доброродний В.Б., Викалюк Ю.Ф. и др.// ВНИИиИИМТ М3 СССР Трудыинститута. — Москва, 1991. — Вып. №14. — С. 67—70.

5. Застосування антибактеріальних шовних матеріалів “Капромед Д/Х”, “Капройод” , “Капромед М/Г” в ургентній і плановій абдомінальній хірургії. / Полоус Ю.М., Гощинський В.Б., Доброродній В.Б. та ін. // Інформ. лист. — .Київ, 1994.

6. Доброродній В.Б. Профілактика анастомозитів в абдомінальній хірургії шляхом застосування нових видів шовних матеріалів / В.Б. Доброродній // Тези наукової конф. “Досягнення і перспективи клінічної та експериментальної медицини”. , Тернопіль , 1995. — С. 101.

7. Доброродній В.Б. Профілактика післяопераційних ускладнень у хірургічних хворих шляхом застосування нових шовних матеріалів / В.Б. Доброродній // Тези наук. конф. “Досягнення і перспективи клінічної та експериментальної медицини”. — Тернопіль, 1997. — С. 317 — 320.

8. Досвід застосування антибактеріальних розсмоктувальних полімерних матеріалів у хірургічній практиці / Полоус Ю.М., Гощинський В.Б., Доброродній В.Б., Мальований В.В. та ін.// // Зб.наук.робіт співробітників кафедри факультетської хірургії. — Тернопіль, 1997. — С. 21—27.

9. Навчання іноземців—шлях до світової спільноти / Ковальчук Л.Я., Мисула І.Р., Мальований В.В. .Доброродній В.Б.// Медична освіта. — 2002. — № 3. — С. 50—52.

10. Оптимізація викладання курсу країнознавства слухачам—іноземцям підготовчого відділення / Мисула І.Р., Доброродній В.Б, Мальований В.В., Слободян С.С. // Медична освіта. — 2003. — №3. — С. 20—22.

Автор розділу тестових завдань Крок—2, частина 1, профіль— хірургія, 2005р.

11. Роль інтеграції в європейську вищу освіту у навчанні, вдосконаленні та формуванні студента—лікаря/ [Ковальчук Л.Я., Максимлюк В.І., Венгер І.К., Беденюк А.Д., Твердохліб В.В, Гусак О.М., Доброродній В.Б., Мальований В.В., Чонка 1.1., Смачило 1.1., Мисак А.І., Футуйма Ю.М., Смачило І.В., Нестерук С.О., Доброродній А.В., Крицький І.О. ] «Впровадження кредитно—модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ України: результати, проблеми та перспективи».— Матеріали Всеукр. Навчально—наукової конф. з міжнародною участю.— Тернопіль, ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського, 20—21 травня, 2010 р.— С.57— 58.

12. Роль інтеграції в європейську вищу освіту у навчанні, вдосконаленні та формуванні студента — лікаря / Ковальчук Л.Я., Максимлюк В.І., Доброродній В.Б., Мальований В.В..// Медична освіта. — 2010. — №3. – С. 22— 24.

13. Хірургія: Підручник/ за ред. Л.Я. Ковальчука— співавтор розділу « Грудна хірургія », с. 9 - 126.— Тернопіль, ТДМУ, «Укрмедкнига», 2010 р.

14. Хірургія: Підручник/ за ред. Л.Я. Ковальчука— співавтор розділу « серцево-судинна хірургія », с.184-187.— Тернопіль, ТДМУ, «Укрмедкнига», 2010 р.

15. Особливості викладання дисципліни „Хірургія” за кредитно — модульною системою / Ковальчук Л.Я., Доброродній В.Б., Мальований В.В. // Медична освіта — 2011.— № 4 — С. 5 — 6.

16. Доброродній В.Б. Інтеграція змістового модуля «Військова хірургія» в структуру дисципліни «Хірургія». — Матеріали Всеукраїнської навчально — наукової конференції з міжнародною участю, присвяченої ректору, член. — кор. НАМН України, проф. Л.Я. Ковальчуку «Реалізація закону України «Про вищу освіту» у вищій медичній та фармацевтичній освіті України»./ А.Д. Беденюк, В.Б. Доброродній, І.І. Смачило В.В.Мальований та ін. // Тернопіль, Укрмедкнига, травень 2015 р. — С. 273 —275.

17. Беденюк А.Д. Викладання циклу «торакальна хірургія» на кафедрі хірургії № 1 з урологією та малоінвазивною хірургією імені професора Л.Я. Ковальчука / А.Д. Беденюк, В.В. Мальований, Л.Є. Війтович// Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні: Всеукраїнська XIV наук.-практ. конф. з міжнародною участю, 16-18 травня 2017 року: зб. матеріалів конф. – Тернопіль, 2017. – С. 33-35.

18. Мальований В.В. Діагностична та лікувальна торакоскопія в лікуванні ускладненої травми грудної клітки /В.В. Мальваний, Л.Є. Війтович// Здобутки клінічної та експериментальної медицини : LX підсумкова наук.-практ. конф., 14 червня 2017 року: зб. матеріалів конф. – Тернопіль, 2017. – С. 94-95.

19. Беденюк А.Д. Етапи практичної підготовки студентів на кафедрі хірургії № 1 з урологією малоінвазивною хірургією та нейрохірургією імені професора Л.Я. Ковальчука / А.Д. Беденюк, В.В. Мальований, В.Б. Доброродній, Л. Є. Війтович // Медична освіта. – 2018. – № 4 (80). – С. 124-126.

20. Беденюк А.Д. Торакоскопічні та відеоасистовані втручання в лікуванні спонтанного пневмотораксу /А.Д. Беденюк, В.В. Мальваний, Л.Є. Війтович// Здобутки клінічної та експериментальної медицини : LXІ підсумкова наук.-практ. конф., 7 червня 2018 року: зб. матеріалів конф. – Тернопіль, 2018. – С. 94-95.

21. Мальований В.В. Досвід застосування відеоторакоскопії в діагностиці та лікуванні хворих з новоутворами середостіння / В.В. Мальований, Л. Є. Війтович // Хірургія дитячого віку. – 2018. – № 3 (60). – С. 38-40.

22. Мальований В.В. Металоостеосинтез ребер при травмах грудної клітки / В.В. Мальований, Л.Є. Війтович, П.А. Сас, І.І. Довга // Актуальні питання воєнно-польової хірургії, політравми та торакальної хірургії : всеукр. наук.-практ. конф. з між нар. Уч., 24 - 25 травня 2019 року: зб. матеріалів конф. – Одеса, 2019. – С. 27-28.

23. Беденюк А.Д. Гострі абсцеси легень та їх ускладнення: особливості перебігу та лікувальна тактика /А.Д. Беденюк, В.В. Мальваний, Л.Є. Війтович // Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука – 2019. – № 2 (86). – С. 65-70.Мальована І.В. Ускладнення під час трахеотомії/ І.В. Мальована, В.В. Мальований// Шпитальна хірургія. – 2013. – №1. – С.114-116.

24. Мальований В.В. Алергічні реакціі при застосуванні антибіотиків// В.В. Мальований, В.В. Ніколов, Г.С Протасевич//Журнал вушних та носових хвороб. – 2014. – №5. – С.94-96.

24. Ковальчук Л.Я. Випадок посттравматичної защемленої лівобічної діафрагмальної грижі/Л.Я. Ковальчук, А.Д. Беденюк, В.В. Мальований// Шпитальна хірургія. – 2011. – № 1. – С.94-96

26. Мальований В.В. Лікування та профілактика ото токсичності антибіотиків // В.В. Мальований, В.В. Ніколов, Г.С Протасевич//Журнал вушних та носових хвороб. – 2014. – №5. – С.94-96.

27. Мальований В.В. Лікування хронічного гнійного мезотимпаніту в стадії загострення у дорослих/ В.В. Мальований, І.В. Мальована, С.М. Бойко// Шпитальна хірургія. – 2013. – №3. – С.93-95.

28. Беденюк А.Д. Етапи практичної підготовки студентів на кафедрі хірургії № 1 з урологією малоінвазивною хірургією та нейрохірургією імені професора Л.Я. Ковальчука / А.Д. Беденюк, В.В. Мальований, В.Б. Доброродній, Л. Є. Війтович // Медична освіта. – 2018. – № 4 (80). – С. 124-126.

29. Пат. № 136816 Україна, МПК (2006) G 01 N 33/48, G 01 N 21100, A 61 М 5/00. Пристрій з клапанами для видалення рідини з плевральної порожнини / Беденюк А.Д., Мальований В.В., Війтович Л.Є., Футуйма Ю.М., Смачило І.І., Дуве Д.М., Бурак А.Є., Коптюх В.В.; заявник та патентовласник Коптюх В.В. – № u 2019 00812 ; заявл.28.01.2019 ; опубл. 10.09.2019, Бюл. №17.

30. Пат. № 134606 Україна, МПК (2006) G 01 N 33/48, G 01 N 21100, A61B 17/00, A61J 15/00. Спосіб ентерального харчування в післяопераційному періоді / Беденюк А.Д., Мальований В.В., Війтович Л.Є., Футуйма Ю.М., Смачило І.І., Бурак А.Є., Коптюх В.В.; заявник Беденюк А.Д.; патентовласник Коптюх В.В. – № u201812751; заявл.21.12.2018 ; опубл. 27.05.2019, Бюл. №10.