Наукові публікації ас. Боднар Т.В.

 • Беденюк А.Д., Боднар Т.В., Боднар П.Я. Нові та інноваційні методи навчання в медичних вузах Польщі. — Медична освіта. — 2019. — № 4. — С. 58 — 63.
 • А. Д. Беденюк, П. Я. Боднар, Т. В. Боднар, Ю. М. Футуйма, Л. П. Боднар. Хірургічне лікування пацієнта з критичною ішемією нижніх кінцівок на фоні цукрового діабету: клінічний випадок. — Шпитальна хірургія. — 2019. — №4. — С. 119 — 122.
 • Analys of final judgement in case of medical negligence occured in Ukraine Wiadomosci Lekarskie, tom LXXI, 2018, p. 757 – 760. Franchuk V., Trach – Rosolovska S., Bodnar P., Bodnar T.
 • Застосування апарату ligasure у хірургічному лікуванні хворих з вузловим зобом«Здобутки клінічної та експериментальної медицини» : матеріали підсумкової LXI науково-практичної конференції (Тернопіль, 7 черв. 2018 р.) / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2018. – С. 95 — 97. Беденюк А.Д., Дейкало І.М., Боднар Т.В., Боднар П.Я.
 • Особистісно-орієнтований підхід як один із основоположних дидактичних принципів викладання дисципліни “хірургія” на кафедрі хірургії № 1 з урологією та малоінвазивною хірургією імені проф. л. я. ковальчука тернопільського державного медичного університету імені і. я. горбачевського Медична освіта.– 18– №3.– С. 94– 95. (фахове видання) А. Д. Беденюк, В.Б. Доброродній, П.Я. Боднар, Т.В. Боднар, Т.В. Шандрук
 • Морфофункціональні зміни щитоподібної залози при хірургічному лікуванні хворих з вузловим зобом із застосуванням апарату ligasure ХХІV з’їзд хірургів України [Електронний ресурс]: Зб. наук робіт. Електрон. текст. дані. Київ, Клін. хірургія, 2018. 1 електрон. опт. диск (CD–R) 489 - 490А. Д. Беденюк, І. М. Дейкало, Т. В. Боднар, П. Я. Боднар
 • Фактори ризику професійних захворювань медичних працівників «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» : матеріали підсумкової LXI науково-практичної конференції (Тернопіль, 7 черв. 2018 р.) / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2018. – С. 95 — 97. Боднар Л.П., Боб А.О., Брднар Р.Я., Рега Н.І., Боднар Т.В.
  • Морфологічні передумови ретромбозу при посттромбофлебітичній хворобі / П.Я. Боднар, Т.В. Боднар, Я.Я. Боднар // Актуальні питання морфогенезу та ремоделювання тканин і органів у нормі та патології : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю XVІІ Конгресу Світової Федерації Українських Лікарських Товариств (Тернопіль, 20-21 вересня 2018 р.) : – Тернопіль, 2018. – с. 6-8.
 • Морфологічні особливості перебігу раневого процесу при експериментальній тиреоїдектомії із застосуванням технології Liga Sure / Т.В. Боднар, П.Я. Боднар, Я.Я. Боднар // Актуальні питання морфогенезу та ремоделювання тканин і органів у нормі та патології : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю XVІІ Конгресу Світової Федерації Українських Лікарських Товариств (Тернопіль, 20-21 вересня 2018 р.) : – Тернопіль, 2018. – с. 9-11.
 • Боднар Т. В. Технологія Liga Sure у лікуванні хворих з вузловатим зобом / Т. В. Боднар // Сучасні наукові дослідження та розробки: теоретична цінність та практичні результати : міжнародна наук.-практ. конф., 15-18 березня 2016 р. : матеріали конф. – Братислава, 2016. – Т. 4. – С. 22–23.
 • Застосування технології LigaSure в хірургії щитоподібної залози / І. М. Дейкало, О. В. Шідловський, Я. Я. Боднар, Т. В. Боднар // Галицький лікарський вісник. – 2016. – Т. 23, № 1, ч. 1. – С. 83–85.
 • Боднар Т. В. Технологія Liga Sure у лікуванні хворих з вузловатим зобом / Т. В. Боднар // Сучасні наукові дослідження та розробки: теоретична цінність та практичні результати : міжнародна наук.-практ. конф., 15-18 березня 2016 р. : матеріали конф. – Братислава, 2016. – Т. 4. – С. 22–23.
 • Єрмакова Т. В. Хірургічне лікування патології щитоподібної залози із застосуванням технології LigaSure / Т. В. Єрмакова, І. М. Дейкало, О. В. Шідловський // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. – 2015. – № 2 (50). – С. 37–40.
 • Єрмакова Т. В. Вплив струму високої частоти LigaSure на структуру щитоподібної залози при вузловому зобі / Т. В. Єрмакова // Буковинський медичний вісник. – 2015 – Т. 19, № 4 (76). – С. 71–73.
 • Боднар Т. В. Оцінка електрохірургічних методів гемостазу та морфофункціональних змін щитоподібної залози в перифокальних ділянках впливу високочастотного струму / Т. В. Боднар // Морфологія. – 2016 – Т. 10, № 1. – С. 26–31.
 • Yermakova T. Morphologic changes in the nodular goitre induced by the LigaSure high frequency current generator / T. Yermakova // Health Problems of Civilization. – 2015. – Vol. 3, № 9. – Р. 20–23.
 • Єрмакова Т. В. Вплив технології LigaSure на морфофункціональний стан щитоподібної залози / Т. В. Єрмакова, І. М. Дейкало // Вісник наукових досліджень. – 2014. – № 4 (77). – С. 85–87.
 • Єрмакова Т. В. Морфологічні зміни вузлового зобу за умов дії генератора струму високої частоти LigaSure / Т. В. Єрмакова, І. М. Дейкало, П. Я. Боднар // Здобутки клінічної та експериментальної медицини : наук.-практ. конф., 21 травня 2014 р. : зб. матеріалів конф. – Тернопіль, 2014. – С. 54–56.
 • Хірургічне лікування хворих з вузловатим зобом методом застосування технології Liga Sure / Т. Єрмакова, П. Боднар, С. Хребтов, О. Пелешок // ХVIII Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих учених, 28-30 квітня 2014 р. : матеріали конгр. – Тернопіль, 2014. – С. 70.
 • Дейкало І. М. Порівняльна оцінка результатів операцій на щитоподібній залозі із використанням стандартних методик та технології LigaSure / І. М. Дейкало, О. В. Шідловський, Т. В. Єрмакова // Українські медичні вісті. – 2014. – Т. 11, № 1–4 (80–83). – С. 16.
 • Дейкало І. М. Морфофункціональні зміни щитоподібної залози при хірургічному лікуванні хворих з вузловим зобом із застосуванням технології LigaSure / І. М. Дейкало, Т. В. Єрмакова // XXIII з’їзд хірургів України : зб. наук. робіт. – К. : Клін. хірургія, 2015. – С. 577–578.
 • Єрмакова Т. В. Морфологічна характеристика загоєння рани при застосуванні з метою гемостазу електрокоагуляції [Електронний ресурс] / Т. В. Єрмакова // Актуальні проблеми сучасної патоморфології та патофізіології : Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присв. 50-річчю кафедри патологічної анатомії та кафедри патофізіології Запорізького державного медичного університету, 28-29 травня 2015 р. : матеріали конф. – Запоріжжя, 2015. – С. 30–32. _ Режим доступу: http://dspace.zsmu.edu.ua/bitstream/123456789/2101/1/15_Aktual_probl_suchas_patomorf_ta_patofiziol_30-32.pdf.