Наукові публікації ас. Боднар Т.В.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Єрмакова Т. В. Вплив технології LigaSure на морфофункціональний стан щитоподібної залози / Т. В. Єрмакова, І. М. Дейкало // Вісник наукових досліджень. – 2014. – № 4 (77). – С. 85–87.

2. Єрмакова Т. В. Хірургічне лікування патології щитоподібної залози із застосуванням технології LigaSure / Т. В. Єрмакова, І. М. Дейкало, О. В. Шідловський // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. – 2015. – № 2 (50). – С. 37–40.

3. Єрмакова Т. В. Вплив струму високої частоти LigaSure на структуру щитоподібної залози при вузловому зобі / Т. В. Єрмакова // Буковинський медичний вісник. – 2015 – Т. 19, № 4 (76). – С. 71–73.

4. Боднар Т. В. Оцінка електрохірургічних методів гемостазу та морфофункціональних змін щитоподібної залози в перифокальних ділянках впливу високочастотного струму / Т. В. Боднар // Морфологія. – 2016 – Т. 10, № 1. – С. 26–31.

5. Застосування технології LigaSure в хірургії щитоподібної залози / І. М. Дейкало, О. В. Шідловський, Я. Я. Боднар, Т. В. Боднар // Галицький лікарський вісник. – 2016. – Т. 23, № 1, ч. 1. – С. 83–85.

6. Yermakova T. Morphologic changes in the nodular goitre induced by the LigaSure high frequency current generator / T. Yermakova // Health Problems of Civilization. – 2015. – Vol. 3, № 9. – Р. 20–23.

7. Пат. № 107639 Україна, МПК A 61 B 18/20. Спосіб електрохірургіч­ного лікування вузлового зоба за допомогою генератора системи VESSEL SEALING SYSTEM (LigaSure) / Дейкало І. М., Боднар Т. В., Боднар П. Я., Павлишин А. В. – № u 2016 03725 ; заявл. 07.04.2016 ; опубл. 10.06.2016, Бюл. № 11.

8. Єрмакова Т. В. Морфологічні зміни вузлового зобу за умов дії генератора струму високої частоти LigaSure / Т. В. Єрмакова, І. М. Дейкало, П. Я. Боднар // Здобутки клінічної та експериментальної медицини : наук.-практ. конф., 21 травня 2014 р. : зб. матеріалів конф. – Тернопіль, 2014. – С. 54–56.

9. Хірургічне лікування хворих з вузловатим зобом методом застосування технології Liga Sure / Т. Єрмакова, П. Боднар, С. Хребтов, О. Пелешок // ХVIII Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих учених, 28-30 квітня 2014 р. : матеріали конгр. – Тернопіль, 2014. – С. 70.

10. Дейкало І. М. Порівняльна оцінка результатів операцій на щитоподібній залозі із використанням стандартних методик та технології LigaSure / І. М. Дейкало, О. В. Шідловський, Т. В. Єрмакова // Українські медичні вісті. – 2014. – Т. 11, № 1–4 (80–83). – С. 16.

11. Дейкало І. М. Морфофункціональні зміни щитоподібної залози при хірургічному лікуванні хворих з вузловим зобом із застосуванням технології LigaSure / І. М. Дейкало, Т. В. Єрмакова // XXIII з’їзд хірургів України : зб. наук. робіт. – К. : Клін. хірургія, 2015. – С. 577–578.

12. Єрмакова Т. В. Морфологічна характеристика загоєння рани при застосуванні з метою гемостазу електрокоагуляції [Електронний ресурс] / Т. В. Єрмакова // Актуальні проблеми сучасної патоморфології та патофізіології : Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присв. 50-річчю кафедри патологічної анатомії та кафедри патофізіології Запорізького державного медичного університету, 28-29 травня 2015 р. : матеріали конф. – Запоріжжя, 2015. – С. 30–32. _ Режим доступу: http://dspace.zsmu.edu.ua/bitstream/123456789/2101/1/15_Aktual_probl_suchas_patomorf_ta_patofiziol_30-32.pdf.

13. Боднар Т. В. Технологія Liga Sure у лікуванні хворих з вузловатим зобом / Т. В. Боднар // Сучасні наукові дослідження та розробки: теоретична цінність та практичні результати : міжнародна наук.-практ. конф., 15-18 березня 2016 р. : матеріали конф. – Братислава, 2016. – Т. 4. – С. 22–23.

14. Методичні рекомендаціі: «Застосування високочастотного струму в хірургічному лікуванні вузлового та токсичного зобу» (83.16/273.16). Автори: др.мед.наук проф.Дейкало І.М. др.мед.наук проф. Шідловський О.В. др.мед.наук проф.Боднар Я.Я., канд.мед.наук Боднар П.Я., Боднар Т.В. Підгот до друку 10.01.2017