Наукові публікації ас. Гриценко С.Й.

· Й. М. Гриценко, А. Д. Беденюк, С. Й. Гриценко. Симультанний та двохетапний підходи в пацієнтів на метастатичний колоректальний рак із синхронним ураженням печінки. — Шпитальна хірургія. — 2020. — №1. — С. 119 — 124.

· С.Й. Гриценко Фактори ризику неспроможності колоректальних анастомозів при обтураційній непрохідності // Шпитальна хірургія.- № 3(87).- 2019.- С.97-105.

· А.Д.Беденюк, А.Є.Бурак, С.Й.Гриценко Особливості підготовки та проведення студентської олімпіади з хірургії у Тернопільському державному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського // Медична освіта. - №2(82). – 2019. – С.11-14.

· Беденюк А. Д., Гриценко С.Й. Інформаційний лист № 128-2017 про нововведення в сфері охорони здоров’я «Шкала оцінки факторів ризику неспроможності швів анастомозу» (Київ, 2017).

· А.Д. Беденюк, Й.М. Гриценко, С.Й. Гриценко, М.В. Горман, Г.О.Бойко Виконання первинно-радикальних оперативних втручань у хворих на колоректальний рак ускладнений локальним перитонітом та кишковою непрохідністю // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. - № 3(16).- 2017.- С.12-17

· Y.Grytsenko, A.Bedeniuk, S.Grytsenko, M.Horman, H.Boiko The evaluation of risk factors of anastomotic leakage in patients with colorectal cancer complicated by ileus // International Journal of Surgery and Medicine. 2017; 4(4): 189-198

· Беденюк А.Д., Гриценко С.Й., Бойко Г.О. Операція Гартмана занадто висока ціна, яку платить держава та пацієнт // Матеріали науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини (присвячена 60-річчю ТДМУ)». - Тернопіль: Укрмедкнига.- 2017.- С.137-139

· Гриценко С.Й. Оцінка якості життя пацієнтів у прооперованих хворих з приводу колоректального раку, ускладненого обтураційною кишковою непрохідністю з різними типами завершення оперативного втручання // Шпитальна хірургія. - № 2(78).- 2017.- С. 66-69

· Гриценко С.Й. Економічне обґрунтування понесених втрат з державного бюджету України та особистих витрат пацієнтів, котрі перенесли операцію Гартмана // Вісник наукових досліджень.- № 2(87).- 2017.- С.73-76

· S.Grytsenko New surgical approach in prevention of anastomotic leaks in patients with colon obstruction // Abstract book (poster exhibition) UEG Week – Viena, Austria: 2016.- p. 624.

· А.Д. Беденюк, Й.М. Гриценко, С.Й. Гриценко, Ю.М. Футуйма Оцінка факторів ризику неспроможності швів анастомозу та інтраопераційна тактика у хворих на обтураційну товсто кишкову непрохідність // Матеріали XXIII зїзду хірургів України: 2015.- С.38-39

· Y.Grytsenko, S.Grytsenko, A.Hospodarskyy Prevention of anastomotic leaks and quality of life in patients with colon obstruction after primary nonfunctional anastomosis implementing // Abstract book (poster exhibition) 8th European Colorectal Congress «Innovation meets tradition» – Munich, Germany: 2014.- p. 69

· Гриценко Й.М., Беденюк А.Д., Гриценко С.Й. Досвід застосування первинно-нефункціонуючого анастомозу у хворих на колоректальний рак, ускладнений кишковою непрохідністю // Шпитальна хірургія.- № 4.- 2013.- С.83-85

· Гриценко Й.М, Беденюк А.Д., Гриценко С.Й. Спосіб накладання колоректального перинно-нефункціонуючого анастомозу: пат. на корисну модель № 72889 Україна, МПК А61В 17/00. № u 2012 03835 ; заявл. 29.03.2012 ; опубл. 27.08.2012, Бюл. № 16.

· Grytsenko Y.M., Lypovetska S.Y., Grytsenko S.Y. Chronic non-specific ulcerative colitis – analyze of results of surgical treatment // Материалы ІІ сьезда колопроктологов стран СНГ, ІІІ сьезда колопроктологов Украины с участием стран центральной и восточной Европы. – Одеса: Видавничий центр Імідж України: 2011.- с.16-17

· Липовецька С.Й, Гриценко С.Й, Гриценко І.Й. Гіперурикемія та швидкість клубочкової фільтрації – прогностичні маркери у хворих із некомпенсованою серцевою недостатністю // Матеріали ХІV Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених.- Тернопіль: Укрмедкнига.- 2010.- с. 42

· Угляр Т.Ю., Лойко І.І., Гриценко С.Й. Результати хірургічного лікування хворих на обтураційну непрохідність товстої кишки // Матеріали ХІІІ Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених.- Тернопіль: Укрмедкнига.- 2009.- с. 74

· Гриценко С.Й. Передня резекція прямої кишки із первиннонефункціонуючим анастомозом на рак прямої кишки, ускладнений кишковою непрохідністю // Матеріали ХІІІ Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених.- Тернопіль: Укрмедкнига.- 2009.- с. 50

· Гриценко С.Й. Довготривале спостереження за пацієнтами на дифузний поліпоз товстої кишки // Матеріали ХІІ Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених.- Тернопіль: Укрмедкнига.- 2008.- с. 42

· Гриценко Й.М., Гриценко С.Й. Передня резекція прямої кишки із первиннонефункціонуючим анастомозом на рак прямої кишки, ускладнений кишковою непрохідністю // Шпитальна хірургія.- № 2.- 2007.- С.95-98

· Гриценко Й.М., Гриценко С.Й. Із досвіду хірургічного лікування дифузного поліпозу товстої кишки // Матеріали ІІ з’їзду колопроктологів України за міжнародною участю.- Київ: Медицина.- 2006.- с.447-450

· Гриценко С.Й, Бітус А. Структурні зміни довгих кісток в умовах стресу // Матеріали Х Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених.- Тернопіль: Укрмедкнига.- 2006.- с. 209